دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، مهر 1402، صفحه 5-80