فرایند پذیرش مقالات

 فرایند ارسال تا انتشار مقالات در نشریۀ علمی هنر وتمدن شرق طی هشت مرحلۀ کلی صورت می‌پذیرد:

 

  • ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
  • ارزیابی اولیه (2 روز کاری)
  • ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (7 روز کاری)
  • داوری (2 ماه - در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد.)
  • ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی فارسی و انگلیسی) توسط نویسنده و تأیید نهایی (21 روز کاری)
  • پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار
  • ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  • چاپ و انتشار 

روندنمای زیر مراحل فرایند ارسال تا پذیرش مقالات را به صورت تفکیک‌شده نمایش می‌دهد.

* برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به http://www.jaco-sj.com/page_110.html  مراجعه فرمایید.

 ** مراحل سبز رنگ، فعالیت‌های مربوط به نویسندگان را نشان می‌دهند.