فهرست داوران هنر و تمدن شرق سال 1401

فهرست داوران سال 1401

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد پژوهش

سمت/ سازمان

1

محمد

آتشین بار

معماری منظر

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

2

بهرام

آجورلو

باستان‌شناسی

دانشگاه هنر اسلامی، پروژۀ بین‌الملی ربع رشیدی تبریز

3

فریدون

آوزرمانی

تاریخ هنر/ پژوهش هنر

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

4

مازیار

امیر

فلسفه

دانشگاه هنر تهران

5

نفیسه

اثنی عشری

گرافیک

دانشگاه بوعلی همدان

6

محمد

افروغ

فرش

دانشگاه اراک

7

محسن

اکبرزاده

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تربت حیدریه

8

حجت

امانی

خوشنویسی

دانشگاه هنر اصفهان

9

رقیه

بهزادی

فرهنگ و زبان‌های باستانی

دانشگاه تهران

10

زهرا

پاکزاد


مطالعات هنرهای تجسمی

 

دانشگاه الزهرا

11

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

12

بهروز

جانی پور

معماری

دانشگاه تهران

13

شهره

جوادی

تاریخ هنر/پژوهش هنر

گروه مطالعات هنر دانشگاه تهران

14

یدالله

حیدری باباکمال

 باستان شناسی دوره اسلامی

 دانشگاه بوعلی سینا همدان

15

سعید

حقیر

معماری

دانشگاه تهران

16

یاسر

حمزوی

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانشگاه هنر اصفهان

17

سید بهشید

حسینی

معماری

دانشگاه تهران

18

بابک

داریوش

معماری

پژوهشکدۀ نظر

19

احسان

دیزانی

معماری/ شهر/ مرمت

گروه مرمت و احیای بناها و بافت‌های شهری دانشگاه تهران

20

موسی

دیباج

فلسفۀ معماری-فلسفۀ هنر

دانشگاه تهران

21

مهدی

رجایی

هنر

گروه فرش/ دانشگاه هنر اصفهان

22

بامداد

رضوانیان

نقاشی

دانشگاه تهران

23

زهرا

رهبرنیا

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

24

حامد

سلیمان‌زاده

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

25

علیرضا

شیخی

تاریخ هنر اسلامی

دانشگاه هنر تهران

26

ناصر

صدقی

تاریخ ایران

دانشگاه تبریز

27

علی محمد

طرفداری

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

عضو هیئت علمی سازمان اسناد وکتابخانه ملی

28

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

29

طیبه

عزت‌اللهی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

30

وحید

عسگرپور

باستان‌شناسی

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

31

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسیورگ/ فرانسه

32

فرشاد

فرشته حکمت

هنرهای نمایشی

دانشگاه تهران

33

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌الملی قزوین

34

امیر

فرید گلسفیدی

هنرهای تجسمی

دانشگاه تهران

35

منوچهر

فروتن

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی

36

افسانه

قآنی

فرش

دانشگاه فارسان

37

مهرداد

کریمی‌مشاور

معماری

 دانشگاه بوعلی همدان

38

رضا

کسروی

معماری

مشاور به سازان

39

سیدامیر

منصوری

معماری منظر/ مطالعات شهری

هیئت علمی پژوهشکدۀ نظر

40

مریم

مجیدی

معماری

پژوهشکدۀ نظر

41

سجاد

مؤذن

مرمت بنا

دانشگاه علم و صنعت ایران

42

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

43

محمد

مرتضایی

باستان‌شناسی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

44

فتانه

محمودی

پژوهش هنر

دانشگاه مازندران

45

عبدالله

میرزایی

فرش

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

46

محمدحسین

ناصربخت

پژوهش هنر

تربیت مدرس

47

علی

نعمتی بابالوی

مرمت آثار و اشیاء فرهنگی و تاریخی

دانشگاه هنر اصفهان