هزینه‌های انتشار مقاله

نشریۀ علمی هنر و تمدن شرق برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 3/750/000 ریال (معادل سیصد و هفتاد و پنج هزار تومان) را برای ارزیابی اولیه، مشابهت‌یابی فارسی و ارزیابی هیئت منتخب تحریریه از طریق درگاه بانکی در سایت مجله پرداخت نمایند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 


توضیحات

  • هزینۀ پردازش مقالات علمی برای چاپ در نشریۀ هنر و تمدن شرق به زبان فارسی برای یک مقالۀ استاندارد ۸ صفحه‌ای با یک نویسنده و دو داوری، مبلغ 22/500/000 ریال (معادل دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) است.
  • هزینۀ پردازش مقالات علمی برای چاپ در نشریۀ Journal of Atr and Civilization of the Orient به زبان انگلیسی برای یک مقالۀ استاندارد ۸ صفحه‌ای با یک نویسنده و دو داوری، مبلغ 22/500/000 ریال (معادل دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان) است.
  • هزینۀ داوری مجدد مقاله (داوری تطبیقی) مبلغ 2/200/000 ریال (دویست و بیست هزار تومان) است.
  • هزینۀ داوری برای مقالاتی که نیازمند داوری سوم هستند، مبلغ 2/550/000 ریال (دویست و پنجاه و پنج هزار تومان) است.

توجه: افزایش تعداد نویسندگان و تعداد صفحات مقاله، موجب افزایش هزینۀ نهایی انتشار به شرح زیر می‌گردد:

  • در مقالاتی که پس از صفحه‌آرایی بیش از 8 صفحه (با احتساب همۀ بخش‌های مقاله) داشته باشند، به ازای هر صفحۀ اضافی مبلغ 3/000/000 ریال (سیصد هزار تومان) و در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، به ازای هر نویسنده (به جز نویسندۀ مسئول) مبلغ 2/200/000 ریال (دویست و بیست هزار تومان) دریافت می‌شود.