هزینه‌های انتشار مقاله

نشریۀ هنر و تمدن شرق برای دریافت، داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از ارسال نسخۀ اولیه تا انتشار) دریافت می‌شوند. نویسندگان باید در هنگام ارسال نسخۀ اولیۀ مقاله مبلغ 2،500،000 ریال (معادل دویست و پنجاه هزار تومان)  را برای ارزیابی اولیه، مشابهت‌یابی فارسی و ارزیابی هیئت منتخب تحریریه به شماره کارت 5699-3451-3371-6104 بانک ملت به نام سیدامیر منصوری واریز کرده و تصویر فیش پرداختی را  به عنوان یک فایل تکمیلی و اضافی همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال نمایند. پس از ارسال اولیه، در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند. مراحل پرداخت و جزئیات مبالغ پرداختی در جدول زیر آمده است. 

توضیحات 

  • هزینۀ پردازش مقالات علمی برای چاپ در نشریۀ هنر و تمدن شرق به زبان فارسی برای یک مقالۀ استاندارد ۸ صفحه‌ای با یک نویسنده و دو داوری مبلغ 15/000/000 ریال است.
  • هزینۀ پردازش مقالات علمی برای چاپ در نشریۀ Journal of Art & Civilization of the Orient به زبان انگلیسی برای یک مقالۀ استاندارد ۸ صفحه‌ای با یک نویسنده و دو داوری مبلغ 15/000/000 ریال است.