فهرست داوران هنر و تمدن شرق سال 98

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

بهرام

آجورلو

باستان‌شناسی

دانشگاه هنر تبریز

3

فریدون

آورزمانی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

4

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

5

شهره

جوادی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

6

امین

حبیبی

معماری منظر

دانشگاه شیراز

7

کاظم

خراسانی

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

8

مریم

دبیری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

9

مهدی

رجایی

هنر

دانشگاه هنر اصفهان

10

مهدی

زندیه

معماری

دانشگاه بین‌المللی قزوین

11

مجید

سرسنگی

ادبیات نمایشی

دانشگاه تهران

12

لیلا

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی

13

حامد

سلیمان‌زاده

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

14

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

15

طیبه

عزت‌اللهی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

16

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

17

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی قزوین

18

احمدعلی

فرزین

معماری منظر

دانشگاه تهران

19

نادر

کریمیان

تاریخ علم و زبان و ادبیات

پژوهشگاه میراث فرهنگی

20

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

21

سید امیر

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

22

کاوه

منصوری

معماری تاریخ

دپارتمان مرمت و حفاظت مهندسان مشاور عمارت خورشید

23

مریم‌السادات

منصوری

زیبایی‌شناسی شهری

پژوهشکدۀ نظر

24

بهزاد

مولوی

هندسه در شهرنشینی

شهید بهشتی

25

علی

نیکویی

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

26

مهناز

هنری مهر

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا