دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تیر 1402، صفحه 5-78