فهرست داوران هنر و تمدن شرق سال 99

ردیف

نام

نام خانوادگی

زمینۀ مورد علاقۀ پژوهش

سمت/سازمان

1

محمد

آتشین بار

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

2

بهرام

آجورلو

باستان‌شناسی

دانشگاه هنر تبریز

3

مریم

اسماعیل دخت

معماری منظر

دانشگاه تهران

4

محسن

اکبرزاده

معماری

دانشگاه آزاد اسلامی/ واحد تربت حیدریه

5

فریدون

آورزمانی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

6

مهدیه

بد

گردشگری مذهبی

پژوهشکدۀ نظر

7

زهرا

پاکزاد

مطالعات هنرهای تجسمی

دانشگاه الزهرا

8

محمود

تیموری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

9

شهره

جوادی

تاریخ هنر

پژوهشکدۀ نظر

10

مریم

دبیری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

11

احسان

دیزانی

معماری/ شهر/ مرمت

دانشگاه تهران

12

مهدی

رجایی

هنر

دانشگاه هنر اصفهان

13

لیلا

سلطانی

معماری منظر

دانشگاه آزاد اسلامی

14

پریسا

شادقزوینی

فلسفۀ هنر

دانشگاه الزهرا

15

علی‌محمد

طرفداری

تاریخ فرهنگ و تمدن ایران

عضو هیئت علمی سازمان اسناد وکتابخانه ملی

16

پدیده

عادلوند

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

17

طیبه

عزت‌اللهی

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا

18

عطیه

غفوری

معماری منظر

دانشگاه استراسبورگ

19

مهدی

فاطمی

معماری منظر

دانشگاه بین‌المللی قزوین

20

فاطمه

کاتب

معماری

دانشگاه الزهرا

21

حسن

کریمیان

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

22

رضا

کسروی

معماری

مشاور به سازان

23

فرنوش

مخلص

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

24

سید امیر

منصوری

معماری منظر

پژوهشکدۀ نظر

25

کاوه

منصوری

معماری تاریخ

دپارتمان مرمت و حفاظت مهندسان مشاور عمارت خورشید

26

محمد

منصوری

معماری

پژوهشکدۀ نظر

27

مریم‌السادات

منصوری

زیبایی‌شناسی شهری

پژوهشکدۀ نظر

28

سجاد

مؤذن

مرمت و احیا بناهای بافت تاریخی

دانشگاه علم و صنعت تهران

29

حسن

نظیف

معماری

دانشگاه گرگان

30

علی

نیکویی

پژوهش هنر

پژوهشکدۀ نظر

31

رحیم

ولایتی

باستان‌شناسی

دانشگاه تهران

32

امیر

هاشمی‌زادگان

معماری

دانشگاه تهران

33

مهناز

هنری مهر

پژوهش هنر

دانشگاه الزهرا