اهداف و چشم انداز

نشریۀ علمی هنر و تمدن شرق بر آن است تا با شناسایی و هدایت متفکران شرقی و علاقه‌مندان به فرهنگ مشرق زمین، زمینة شناخت و معرفی مزیت‌های دنیای شرق را به نحوی فراهم آورد که علاوه بر ایجاد حس‌ اتکا به ‌نفس در میان جوانان و محققان، موجب توسعۀ فرهنگی در جوامع شرقی و احیای اصالت معیارهای شرقی در زندگی امروز این جوامع شود. ارائۀ نظریه‌ها و تفسیرهای جدید در تبیین مفهوم شرق و اجزای هنر و تمدن آن و روشن‌شدن این بخش مهم از تمدن، راهگشای سؤالات بسیاری در زمینه مسیر آیندة بشر خواهد بود.

 هنر و تمدن شرق در راستای تأمین اهداف و سیاست‌های خود قصد دارد با نمایه‌شدن در پایگاه‌های معتبر بین‌المللی جوامع مختلف به ویژه جوامع غربی را با خوانش‌های شرقی هنر و تمدن جهان شرق آشنا سازد.