دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، دی 1402، صفحه 5-69