دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، فروردین 1402، صفحه 5-62