مقدمه‌ای بر بازاندیشی ایران در شرق و شرق‌شناسی

نوع مقاله : نقطه‌نظر/ سرمقاله

نویسنده

دکترای باستان‏‌شناسی، سرپرست پروژۀ بین‌‏المللیربع‏‌رشیدی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

ایران‌شناسی، چونان گرایشی از شرق‌شناسی، در دو سده‌ای که از پیدایش و گسترش آن در غرب می‌گذرد، همیشه بر بنیان مفاهیمی بیان شده که خاستگاه ایرانی نداشته است؛ یکی از همین مفاهیم، مرزهای تاریخی- فرهنگی ایران است که شرق‌شناسی غربی آن را نه بر بنیان بن‌مایگان تاریخی ایران که مبتنی بر مرزهای سیاسی امروزین و به ویژه سدة بیستم ترسیم می‌کند (e. g. Matthew, 2000, 2007; Barr, 2012). در این مرزبندی تاریخی- فرهنگی سیاست‌زده‌ای که غرب برای ایران تعیین کرده است، هنر، ادبیات، تاریخ و میراث فرهنگی ایران فراتر از مرزهای سیاسی امروزین آن نیست و هستی تاریخی ایران چندپاره و گسسته نمایش داده می‌شود؛ برای نمونه، در این نمایش گسستگی و ناپیوستگی فرهنگی- تاریخی ایران، دو تمدن عیلامی و سومری که تنها با مرز طبیعی اروندرود از یکدیگر جدا می‌شوند، دو دنیای متفاوت هستند؛ و سومر میراث فرهنگی دولت- ملتی نوپیدا به نام عراق است که به اذعان خود باستان‌شناسان و شرق‌شناسان اروپایی، و به‌ویژه بریتانیایی، در فردای جنگ جهانی اول ساخته شد؛ و البته لازمة هر دولت- ملت نوپیدا نیز تاریخی جدید است که باید برای آن ساخته شود (Matthews, 2007; Barr, 2012). شرق‌شناسی غربی حتی به پارادوکس میان زبان‌شناسی و مردم‌نگاری با جغرافیای تاریخی- فرهنگی و انسانی توجهی نداشته است:برای مثال، کوهستان زاگرس که از جنوب دریاچة وان – در ترکیة کنونی- تا کرانة شمالی تنگة هرمز کشیده شده است، در دو هزارة گذشته زیستگاه بومی مردمان و دودمان‌های گوناگون ایرانی‌تباری بوده است که به نوشتة شرف‌الدین بدلیسی، در کتاب «شرفنامه: تاریخ مفصل کردستان» (1005ق)، همگی شاخه‌هایی از قوم بزرگ کرد هستند؛ به نوشتة بدلیسی، این مردمان پیشینة خویش را از شاهنامة فردوسی می‌جویند و خود را بازماندگان جوانانی می‌پندارند که از چنگ ضحاک به کوهستان گریختند؛ و حتی بدلیسی که امیرالامرای کردستان بود، پیشینة دودمان خویش به شاهنشاهان ساسانی می‌رساند (Bidlisi, 1860, 8-12)؛ با این حال، شرق‌شناسی غربی میراث فرهنگی کردستان را، که چونان بخشی از قلمروی غربی ایران از اربیل و سلیمانیه تا دیاربکر و بدلیس و اورفا و ماردین گسترده شده است (Bidlisi, 1860)، بیرون از تاریخ تمدن ایران مطالعه و معرفی می‌کند (e. g. Matthews, 2000, 2007). در قفقازیه نیز شرق‌شناسی غربی برای کشورهای نوپیدای آذربایجان و ارمنستان گذشته‌ای باستانی ساخته است که نسبتی با تاریخ و باستان‌شناسی ایران ندارد و گویا ماد و اورارتو دو هستی تاریخی جدا از ایران هستند که البته به سفارش آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی باید توجیه تاریخی جمهوری‌های نوبنیاد آذربایجان و ارمنستان باشند (e. g. Дья́конов, 1956; Пиотровский, 1959).  بنابراین نخستین گام در این بازاندیشی، فهم درست مرزهای تاریخی- فرهنگی ایران است که اگر نمونه‌وار گفته شود، در نوشته‌های مؤرخان و اندیشمندان ایلخانی - صفوی ایرانی چون نزهه‌القلوب حمدالله مستوفی قزوینی (740ق) و احسن‌التواریخ حسن‌بیگ روملو (985ق) حدود و ثغور و سنور آن آشکارا آشنا است؛ و حتی فریدریش زاره، ترک‌شناس بنام آلمانی، با طبقه‌بندی آثار معماری سده‌های ششم تا نهم هجری شهرهای نخجوان، سمرقند، بخارا، قونیه و آغ‌شهر در ردیف آثار هنر و معماری ایرانی، درستی این نظر را تأیید می‌کند (Sarre, 1910, 120-160). بنا بر آن‌چه گفته و نوشته آمد، تاریخ و باستان‌شناسی و میراث فرهنگی ایران نمی‌تواند در چهارچوب مرزهای سیاسی کنونی بحث و مطالعه شود؛ زیرا دامنة تاریخی- فرهنگی آن بسی فراتر از سیاست است؛ و بنابراین، برای مثال، اصطلاحاتی چون فرهنگ دوران مفرغ کورا- ارس و ماوراءقفقاز قدیم که برساختة بوریس کوفتین روس و چارلز برنی انگلیسی‌اند، بی‌معنا هستند؛ و تمدن سومری که نزدیک به دو هزاره با فرهنگ‌های دوران مفرغ کرمان و سیستان و بلوچستان اندرکنش داشته است (Majidzadeh, 2003, 5-19)، بخشی جداناپذیر از گذشتة ایران است؛ و از پگاه تا شامگاه تاریخ اورارتو در قلمروی سرزمینی سپری شده است که مؤرخان و جغرافی‌دانان ایرانی سده‌های ایلخانی – قاجاری آن را با نام‌های تاریخی آذربایجان و کردستان می‌شناسند.

عنوان مقاله [English]

An introduction to the rethinking of Iran in the Orient and Orientalism

نویسنده [English]

  • Bahram Ajorloo
Ph.D. in Archaeology, Director of the International Project of Rabʿ-e Rashidi, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Iranian studies, as a branch of orientalism, in the past two centuries that have passed since its emergence and development in the West, have always been stated on the basis of concepts that do not have Iranian origin. Of these concepts, the historical-cultural borders of Iran should be noted which Western Orientalism draws it not on the basis of Iranian historical resources, but on the modern political borderlines, particularly the 20th century (e. g. Matthew, 2000, 2007; Barr, 2012). In such politicized historical-cultural boundaries that the West has determined for Iran, the Iranian art, literature, history and cultural heritage are not beyond its current political borderlines. While the historical existence of Iran is presented in discrete and scrappy ways. For example, in such a show of cultural-historical discontinuity of Iran, the two Elamite and Sumerian civilizations, which are separated from each other only by the natural border of Arvandrud River, are two different worlds; and Sumer is noted that as the cultural heritage of a newly emerged nation-state so-called as Iraq, which, according to European and exclusively British archaeologists and orientalists, is the aftermath of the WWI. Of course, a new history is also required for every recently emerged nation-state that must be built for it (Matthews, 2007; Barr, 2012).   Western Orientalism has not even paid attention to the paradox raised between linguistics and ethnography in one hand and historical-cultural geography and anthropo-geography on the other hand: for instance, the Zagros Mountains, which stretches from the south of Lake Van - in present-day Turkey - to the northern shore of the Strait of Hormuz, in the past two millennia, has been the homeland of various Iranian-descended peoples and chiefdoms, which, according to Sharaf al-Din Badlisi, in his book of Scheref- Nameh: Histoire des Kourdes (1596), are all branches of the great Kurdish people. According to Badlisi’s writing, these people seek their background from Ferdowsi’s Persian masterwork of Shahnameh and regard themselves to be the survivors of the youth who fled from the grip of Zahhāk the devil to the mountains; even Bidlisi, who was the grand chiefdom of Kurdistan, traces his lineage back to the Sasanian kings (Bidlisi, 1860, 8-12). However, the Western Orientalism studies and presents the cultural heritage of Kurdistan, which is a part of the western territory of Iranian world from Erbil and Sulaymaniyah to Diyarbakir, Bidlis, Urfa and Mardin (Bidlisi, 1860), apart from the history of Iranian civilization (e. g. Matthews, 2000, 2007). As if Medes and Urartu are two separate historical entities from Iran, Western Orientalism has faked an ancient background for the new emerging Caucasian states of Azerbaijan and Armenia; both of them isolated from the history and archeology of Iran. Of course, on the order of the former USSR Academy of Sciences, they must justify the historical existence of the newly established republics of Azerbaijan and Armenia as the inheritors of Medes and Urartu (e.g. Дя́конов, 1956; Пиотровский, 1959). Therefore, the first step in this rethinking is to understand the historical-cultural boundaries of Iran. For example, in the writings of Iranian Ilkhanid-Safavid historians and authors such as Nuzhat al-Qulub composed by Hamdallah Mustawfi Qazwini (1340) and Ahsan-al-Tawārikh by Hasan Beig Romeloo (1576) its borders are clearly familiar. Even Friedrich Sarre (1910, 120-160), the famous German Turkologist, by categorizing the architectural works of the 12th to 15th centuries from the cities of Nakhichevan, Samarkand, Bukhara, Konya and Akshahar into the category of the works of Iranian art and architecture, confirms such an opinion. According to the present author, Iran’s history, archeology and cultural heritage cannot be discussed and studied within the framework of current political borderlines; for the reason that its historical-cultural scope is far beyond current politics. Therefore, for example, terms such as the Bronze Age culture of Kura-Araxes and ETC -coined by Russian B. A. Kuftin and British C. A. Burney- are meaningless. While the Sumerian civilization, which interacted with the Bronze Age cultures of Kerman and Sistān and Baluchistan for nearly two millennia (Majidzadeh, 2003, 5-19), is an inseparable part of Iran’s past. Even more, from its sunrise to sunset, Urartu has spent its history within the lands that Iranian historians and geographers of the Ilkhanid-Qajar periods know them by the historical names of Azerbaijan and Kurdistan.
 

  • Barr, J. (2012). A Line in the Sand: Britain, France and the Struggle That Shaped the Middle East. London: Simon & Schuster.
  • Bidlisi, S. (1860). Scheref- Nameh: Histoire des Kourdes. In V. V. Zernof (Ed.), Paris et Pétersbourg : Commissionnaire de l’Académie Impériale des Sciences.
  • Burney, C. A. & Lang, D. V. (1971). The Peoples of the Hills: Ancient Ararat & Caucasus. London: Weidenfeld & Nicolson.
  • Majidzadeh, Y. (2003). Jiroft: The Earliest Oriental Civilization. Tehran: Ministry of Culture & Islamic Guidance.
  • Matthews, R. (2000) The Early Prehistory of Mesopotamia: 500000 to 4.500 BC. Turnhout: Brepols.
  • Matthews, R. (2007) The Archaeology of Mesopotamia: Theories and Approaches. 4th print, London: Routledge.
  • Sarre, F. (1910). Denkmäler Persicher Baukunst: Geschichtliche Untersuchung und Aufnahme Muhammedanischer Backsteinbauten in Voderasien und Persien. Berlin: Verlag von Ernst Wasmuth.
  • Дьяконов, И. М. (1956). Исtория Мидии от древнейших времён до конца IV века до н. Э. Mockba.
  • Пиотровский, B. (1959). Исtория и Kулbtура Урарtу. Mockba.