دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تیر 1395، صفحه 1-60