تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی در معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری مطالعه موردی : لیون فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ ایران

چکیده

معماری برند شهرها، نیازمند تلاش‌های هماهنگ و منسجم برای تثبیت منظر شهری منطبق با انتظارات مثبت دیدارکنندگان است که در عمل به گردشگران ارائه می شود و منظر ذهنی گردشگران را نسبت به شهر یا مکان مورد نظر ترسیم می‌کند. مؤلفه‌ها و شاخصه‌های فرهنگی در ترسیم منظر مکانی و ذهنی جهت توسعه گردشگری شهری، از اهمیت زیادی برخوردار است. در عصر پسامدرن، ساختارهای فرهنگی، فضایی و اجتماعی نقش غیرقابل انکاری در توسعه گردشگری و شهرت مکان‌های مختلف ایفا می‌کنند و بر این اساس ایجاد فضاها، دادن شخصیت خاص به شهرها، ترسیم منظر ذهنی برای افراد و شهرت شهرها از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیریت شهرسازی در فرآیند ساخت و معماری برند و ترسیم منظر شهری، نیازمند اتکا به مؤلفه‌های فرهنگی و تاریخی‌ در آفرینش جاذبه‌های بصری شهر بوده و با لحاظ‌کردن این مؤلفه‌ها در زمینه‌ مشخصی برای شهر یا مکان، شخصیت‌سازی می‌کنند و با توجه به هدف‌گذاری انجام‌شده، برندینگ شهری را به وجود می‌آورند و یا به عبارتی برند شهری یا مکانی را طراحی و معماری می‌کنند. شناخت مؤلفه‌های فرهنگی و تحلیل چگونگی تأثیر آن‌ها به عنوان ابزار اصلی معماران برند مکان‌ها و به طور مشخص طراحی و ساخت برند شهری به منظور توسعه گردشگری شهری پایدار، هدف اصلی این پژوهش است ‌‌که شهرلیون فرانسه به دلیل برخورداری از مایه‌های فرهنگی و تاریخی مناسب و موفقیت نسبی در این زمینه به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Through the Eyes of the Beholder: the Role of Culture in City Brand Architecture: A Case Study of Lyon, France

نویسنده [English]

  • parvaneh parchekani
چکیده [English]

City branding through architecture refers to conscious and coherent efforts to fulfill visitors’ expectations about a place. The expectations that the visitors bring with themselves to the tourist attractions influence their mental image of the place. In urban tourism, cultural elements and cultural indices are significantly important for attracting more visitors and shaping their mental images. In post-modern age, social, spatial and cultural structures play an undeniable role in tourism development and city popularity. Space creation, city special characteristics and its associated appealing mental images bring people and cities international fame. For branding, architecture, city image- making process, and urban management need to be based on cultural and historical elements to succeed in creating visual attractions and featuring the elements in specific fields for a place or a city. Therefore, city branding is properly aligned with targets, words, design, urban architect and place branding.  This research is an attempt to identify the cultural elements and explain how these elements as the main tools of architecture contribute to city branding and sustainable urban tourism. Given that Lyon in France is an internationally recognized destination benefiting from a proper historical and cultural themes and relative success, it has been selected as case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tourism
  • Brand
  • Cultural component
  • Mental image
  • Lyon