یادگیری در سفر از منظر گردشگران شرقی با نگاهی بر تئوری یادگیری تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان

چکیده

گرچه مباحثی چون آموزشِ خارج از کلاس درس، آموزش تجربی و آموزش در سفر در بسیاری از کشورهای جهان سابقه دیرینه دارد، این نوع آموزش به ویژه در حیطه معماری و شهرسازی در کشور ما همچنان نوپاست. در پی پرکردن بخشی از نواقص در ادبیات موضوع، مقاله حاضر تئوری یادگیری تجربی1 را برای ارزیابی شیوه آموزش تعدادی از دانشجویان و محققین ایرانی در طول یک سفر تحقیقاتی به اروپا بررسی می کند. بر پایه تئوری یادگیری تجربی کالب2 پیش بینی می شود که سفرهای پژوهشی برای دانشجویان امکان ترکیب همزمان 4 مرحله یادگیری این تئوری را فراهم می آورد. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه ساختار نیافته و پرسشنامه با سؤال های باز پاسخ3 انجام شده است. جامعه این تحقیق 25 نفر از محققین و دانشجویانی را تشکیل می دهد که در سفر پژوهشی به ایتالیا و فرانسه در تابستان 94 شرکت کرده بودند. بعد از جمع آوری اطلاعات و نگارش مصاحبه های انجام شده و پرسشنامه های جمع آوری شده، تحلیل محتوایی داده ها در نرم افزار NVIVO17 انجام شد. آنالیز داده ها فرضیه تحقیق را ثابت می کند. نتایج تحقیق، فرضیه تحقیق را اثبات می کند: سفرهای پژوهشی شرایط شکل گیری همزمان مراحل چهارگانه آموزش عنوان شده در تئوری یادگیری تجربی کالب را که شامل "تجربه عینی"، "مشاهده منعکس‌کننده"، "ایده‌پردازی تلخیص شده" و "آزمون فعالانه" بوده، فراهم می آورند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning through Expedition from Eastern Tourists’ Viewpoint: Application of the Experimental Learning Theory

نویسنده [English]

  • fatemeh khozaei
چکیده [English]

Benefits of outdoor learning, experimental learning and travel schooling have long been studied and well documented in other countries. However, these types of learning are still infancy in Iran and are understudied in architecture and urban planning fields. To address this gap in the literature, the present article investigates Iranian students’ and researchers’ learning from an academic field trip to Europe. Through the lens of the Kolbe’s Experimental Learning Theory, it will be predicted that academic field trips facilitate four- stage learning cycle simultaneously. The result of data analysis supported the research hypothesis.This study is qualitative in nature. The data for the study was collected through an unstructured interview and an open-ended questionnaire. The subjects consisted of 25 researchers and students who participated in an academic field trip to Italy and France in summer 2015. After transcribing the interviews and the questionnaires, the content analysis of the collected data were carried out using NVIVO17 software. The data analysis revealed that academic field trips promote four -stage learning cycle namely “concrete experience”, “reflective observation”, “abstract conceptualization” and “active experimentation” in Kolbe’s Experimental Learning Theory.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Travel schooling
  • Change of attitude
  • Experimental learning theory
  • Learning process