اقدامات مرمتی محورهای دید شهری در حفظ و تداوم هویت منطقه نمونه موردی (خیابان شانزلیزه و کنسیلیازیون)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

محورهای دید شهری، کریدورهای دیدی هستند که در امتداد گشودگی‌های خطی مانند خیابان‌ها شکل می گیرند و رو به سمت عنصری نشانه و شاخص یا منظری استراتژیک طراحی می‌شوند، به علاوه این محورها بعضاً ارتباطی بصری بین دو نقطه برجسته شهری را فراهم می‌کنند که این در تقویت هویت منطقه بسیار تأثیرگذار است. اما این محورها چگونه باید هویت خود را حفظ کنند؟ و اقداماتی که در این فضاها برنامه‌ریزی می شود، بر چه اساسی باید باشد؟
نتایج تحقیقات نشان می دهد که هویت، یک تداوم تاریخی است که می‌بایست با کمیت‌هایی که در طول تاریخ به وجود آمده‌اند و حامل تاریخ هستند آن را حفظ کنیم، از طرفی هویت غیر قابل اشتراک با دیگر فضاهاست، به صورتی که هر مکان با توجه به ماهیت‌های مستقل خود، دارای کمیت‌های مشخصی است که باعث متفاوت‌شدن شخصیت فضاهای شهری از یکدیگر می‌شود. برای حفظ و تداوم هویت در محورهای دید شهری نیازمند اقداماتی از قبیل حفظ، بازسازی و احیای محورهای شهری هستیم، که در صورت صحیح و به جا بودن اقدامات، باعث تداوم و تقویت هویت و افزایش تعلق خاطر افراد در این محورها می‌شود. زمانی که مردم یک جامعه نسبت به محور شهری حس تعلق پیدا کنند، تداوم حضور افراد و ایجاد فضای جمعی طولی بدست می آید، فضایی که افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی در آن حضور به عمل می‌آورند و با یکدیگر تعاملات اجتماعی برقرار می‌کنند. در این راستا محور شانزلیزه پاریس و کنسیلیازیون رم، که جزء محورهای شهری مهم جهان و دارای تاریخ و گذشته‌ای شاخص هستند را برای بررسی اقدامات مرمتی در حفظ هویت منطقه خود در نظر گرفته‌ایم. در این تحقیق به روش توصیفی_تحلیلی و به روش مشاهده و حضور در فضا و مطالعات کتابخانه‌ای اطلاعات گردآوری شده است، امید است که نتیجه‌های این تحقیق کمکی باشد در اقدامات مرمتی برای حفظ هویت محورهای دید شهری.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Repairing Actions in Urban Visual Axis for Preservation and Continuity of Regional Identity Case studies: Avenue des Champs-Élysées and Conciliazione

نویسنده [English]

  • ali akbar khamseh ashari
چکیده [English]

Visual axes are visual corridors that form along the linear openings like streets and are designed toward a significant element or strategic landscape. They also provide visual connection between two urban prominent areas. Urban walls, natural features and urban furniture can be used in designing urban axes. These axes have the main role in preservation and continuity of urban identity. Identity is a historical continuity which should be maintained by quantities that has been created in history. On the other hand , identity can’t be shared with the others. This means that every place has specific quantities according to its own independent entities that make urban spaces characters different from each other. Some actions like preservation, reconstruction  and revitalization are needed for  preservation and continuity of identity in urban visual axes that can lead to continuity and strengthening identity and increasing the sense of belonging in these axes if they are proper and well performed. Continued presence of people and creating a linear public space are results of people’s sense of belonging to an urban axis. Individuals and different social groups attend in this space and communicate to each other . In this regard, Avenue des Champs-Élysées and Conciliazione of Rome, as main urban axes with a specific history, are considered to survey their repairing actions according to maintain identity of the region. This research was conducted applying  descriptive- analytic method and also by observation  and library studies. It is hoped that the results of this study can help repairing actions to maintain the identity of urban visual axes. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban visual axis
  • public spaces
  • Conciliazione
  • Avenue des Champs-Élysées
  • Identity