دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، دی 1401، صفحه 5-70