تأثیر جریان ملی‌گرایی عربی بر هنر مدرن مصر (مطالعۀ تحولات هنر مدرن مصر از 1920 تا 1960)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری هنرهای اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد تمام، گروه هنرهای صناعی، دانشگاه هنر تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشیار، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران.

4 رییس انیستیتوی هنر خاورمیانه، فرانسه.

چکیده

چکیده
هنر مدرن مصر در بستر جنگ‌های استقلال‌طلبانه، ایدئولوژی چپ‌گرایانه و احساسات ملی‌گرایانه طی دهة 1920 تا 1960 شکل گرفت. هنرمندان مدرن مصر به دنبال هنری بومی، ملی و مصری بودند تا بتوانند از طریق آن تمامیت مصر را ترسیم کنند. برخلاف این ایده که هنر مدرن پدیده‌ای غربی و اروپایی است، هنرمندان کشورهای غیرغربی همچون مصر به تجربه‌های مهمی در مدرنیسم هنری بومی، ملی و غیرغربی رسیده‌اند، گرچه در تاریخ‌نگاری هنر مدرن اغلب این تجربه‌ها نادیده گرفته می‌شوند و کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در مقالة حاضر به این پرسش‌ها می‌پردازیم که مدرنیسم هنری مصر چگونه شکل گرفت؟ چگونه ملی‌گرایی مصری بر جریان هنری ملی و مصری تأثیر داشت؟ هنرمندان به چه تجربه‌هایی در مصر دست یافتند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها روش تاریخ‌پژوهی در پیش گرفته می‌شود تا با گردآوری مستندات و مطالعات منابع موجود، روند استنباطی از تحولات هنر مدرن مصر ترسیم شود. هدف این پژوهش بررسی نحوة شکل‌گیری هنر مدرن مصر به عنوان یک کشور غیر غربی و تبلور انواع ناسیونالیسم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در آن است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش تاریخ‌پژوهی به انجام رسیده است.
نتایج پژوهش نشان داد سه جریان زیر را باید در ملی‌گرایی مصر متمایز کرد که هنرمندان متأثر از این سه جریان به تجربه‌های متفاوت از هنر مدرن مصر ارائه دادند: 1. ناسیونالیسم فرهنگی: باستان‌گرایانه و تاریخ‌گرایانه (همچون آثار محمود مختار)، 2. ناسیونالیسم اجتماعی: بومی‌گرایانه و منظره‌نگارانه (همچون آثار راغب ایاد)و 3. ناسیونالیسم سیاسی: بیانگرانه و سوسیالیستی (همچون آثار عبدالهادی الجزر). بررسی آثار هنرمندان حاکی از تلاش آنها در شکل‌دادن به مدرنیسم هنری بومی و ملی داشت. این تجربه‌های هنرمندان مصری الهام‌بخش هنرمندان بسیاری در جهان عرب طی سال‌های 1920 تا 1960 بود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Arab Nationalism on Modern Egyptian Art: Studying the Evolution of Modern Egyptian Art From 1920 to 1960

نویسندگان [English]

 • Bahareh Barati 1
 • Mehdi Mohammadzadeh 2
 • Mohammadreza Moridi 3
 • Said Khavarnejad 4
1 Ph.D. Researcher of Islamic Arts, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran.
2 Full Professor, Department of Artificial Arts, Tabriz Art University, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Art Research Department, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
4 Head of Middle East Art Institute, France.
چکیده [English]

Egypt’s modern art was formed in the background of independence wars, leftist ideology, and nationalist sentiments during the 1920s to 1960s. Modern Egyptian artists were looking for native, national, and Egyptian art so that they could depict the wholeness of Egypt through it. Contrary to the idea that modern art is a western and European phenomenon, artists from non-western countries such as Egypt have achieved important experiences in local, national, and non-western artistic modernism. However, in modern art historiography, these experiences are often ignored and given less attention. In this article, we will address these questions: How was Egyptian artistic modernism formed? How did Egyptian nationalism affect the national and Egyptian artistic movements? What experiences did the artists achieve in Egypt? To answer these questions, the historical research method is used to draw an inferential process of the evolution of modern Egyptian art by collecting the documents and studying the available sources. The purpose of this research is to investigate the formation of modern art in Egypt as a non-western country and the shedding light on political, social, and cultural nationalism in that country. The current research was done qualitatively and descriptively and analytically using the historical research method.
The results of the research showed that three sub-currents should be distinguished in Egyptian nationalism and artists influenced by these three currents reflecting different experiences of modern Egyptian art. Including 1. Cultural nationalism: archaic and historicist (like the works of Mahmoud Mokhtar), 2. Social nationalism: localist and landscape (like the works of Ragheb Ayad), 3. Political nationalism: expressive and socialist (like the works of Abd al-Hadi Al-Jar). Examining the artists’ works indicated their efforts in shaping local and national artistic modernism. These experiences of Egyptian artists inspired many artists in the Arab world during the years 1920 to 1960.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Egyptian modern art
 • Arab nationalism
 • Modern Egypt
 • Non-western art
 • Egyptian art
 • استراس، انسلم و کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی؛ نظریه مبنایی. رویه‌ها و شیوه‌ها (ترجمة بیوک محمدی). تهران: پژوهشگاه  علوم انسانی و مطالعات.

  • رفیعی‌راد، رضا؛ اکرمی، حسن و کیاده، علیرضا. (1398). مقایسة مفهوم نقاشی مدرن از منظر ضیاءپور و گرینبرگ. پژوهش‌نامةگرافیک نقاشی، 2(2)، 61-70.
  • رفیعی‌راد، رضا و محمدزاده، مهدی. (1399). راهبردهای زنان نقاش افغانستان در بازآفرینی و احیای میراث تصویری نگارگری در نقاشی معاصر این کشور. پژوهشنامة خراسان بزرگ، 10(39)، 1-16.
  • عزیزیان، مریم. (1396). تأثیر میثاق الوطنی جمال عبدالناصر بر فرهنگ مصری، با تأکید بر حوزة تاریخ. نشریة مطالعات تاریخ فرهنگی، پژوهش‌نامة انجمن ایرانی تاریخ، 8(32)، 29- 57.
  • کسمایی، علی‌اکبر. (1366). توفیق‌الحکیم و بازگشت روح. کیهان فرهنگی، (43)،57-57.
  • سلیمانی امیری، جواد. (1400). مفهوم و اصول تاریخ‌پژوهی اسلامی. فصلنامه تحقیقات بنیادین علوم انسانی، 7 (3)، 171-206.
  • محمدزاده مهدی و طالبی، یعقوب. (1400). تجلی ملی‌گرایی سوری در نقاشی‌های توفیق طارق. هنرهای صناعی اسلامی، 5 (1) ،175-184.

   

  • Abu Ghazi, B. & Boctor, G. (1949). Mouktar, ou le reveil de l’Égypte. Available from: www. word cat.
  • Abu Ghazi, B. (1964). Cairo: Ad-Dar al-qawmiyya li t-tiba‘a wa an-nashr.Available from: www. word cat.
  • AlSayyad, N. (2005). Ali Mubarak’s Cairo: Between the Testimony of ‘Almuddin and the Imaginary of   the   Khitat.’ In N. AlSayyad, I.A. Bierman & N.O. Rabbat eds.). New York:  Lexington Books.
  • Anderson, B. R. O’G. (1991). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso.Baron.
  • Baron, B. (2005). Egypt as a Woman: Nationalism, Gender, and Politics. Berkeley: University of California Press.
  • Booth, M. (1997). May Her Likes Be Multiplied: Famous Women Biography and Gendered Prescription in Egypt. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Elshakry, O. (2009). Artistic Sovereignty in the Shadow of Post-Socialism: Egypt’s 20th Annual Youth Salon, e- flux Journal, 2 (66), 50.
  • Gasper, M. E. (2009). The Power of Representation: Publics, Peasants, and Islam in Egypt. Stanford, CA: Stanford University Press.
  • Hanna, N. (2011). Artisan Entrepreneurs in Cairo and Early-modern Capitalism (1600–1800). Syracuse, NY: Syracuse University Press.
  • Hassan, S. (2003). Christians Versus Muslims in Modern Egypt: the century-long struggle for Coptic equality. Oxford: Oxford University Press.
  • Kane, P. (2013). The Politics of Art in Modern Egypt: Aesthetics, Ideology and Nation-Building , Library of Modern Middle East Studies. London: I.B. Tauris.
  • Karnouk, L. (2005). Modern Egyptian Art: 1910–2003. New York: American University in Cairo Press.
  • Miller, E. (2012 ). Nationalism and the Birth of Modern Art, PhD. Thesis, Oxford University.
  • Mitchell, T. (2002). Rule of Experts. Berkeley: University of California Press.
  • Radwan, N. (2017). Between Diana and Isis: Egypt’s ‘Renaissance’ and the Neo-Pharaonic Style. Dialogues artistiques avec les passés de l’Égypte. In M. Volait & E. Perrin (eds.), Dialogues artistiques avec les passés de l’Égypte : une perspective transnationale et transmédiale, In Visu, Paris, 2017 (mis en ligne le 8 septembre 2017), Available from : https://inha.revues.org/7194
  • Sanders, P. (2008). Creating Medieval Cairo: Empire, Religion, and Architectural Preser===vation in Nineteenth-Century Egypt. New York: American University in Cairo Press.
  • Seggerman, A. & Mukhtar, M. (2014). The first sculptor from the land of sculpture’,World Art, 4(1), 27-46.
  • Selim, S. (2004).The Novel and the Rural Imaginary in Egypt. New York: Routledge
  • Selim, S. (2004). The Novel and the Rural Imaginary in Egypt, 1880–1985. New York: Routledge.
  • Shabout, N. M. (2007). Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics. Gainesville: University Press of Florida.
  • Winegar, J. (2006). Creative Reckonings The politics of art and culture in contemporary Egypt. Available from http://weekly.ahram.org.eg.