واکاوی میزان اثرگذاری عناصر عینی و ذهنی بر حس «حریم» در فضای معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری، گروه معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

3 دانشیار دانشکده معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
عوامل فرهنگی، هویتی و شخصیتی، عناصر متفاوتی هستند که می‌توانند در درجة اهمیت وزنی متفاوتی، حریم را تشکیل دهند. بررسی عناصر اثرگذار بر ایجاد یا مخدوش‌شدن حریم، هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که در یک بستر مکان‌مند و زمان‌مند، منطبق بر شرایط فرهنگی و هویتی معین، مورد تحلیل و نقد قرار بگیرند و در آن تحلیل عناصر و اجزای اثرگذار، آزموده شوند و درصد وزنی و اثرگذاری هریک مشخص شود. هدف پژوهش پیش رو، بررسی تحلیلی عوامل مختلف اثرگذار بر ایجاد حریم است. در راستای رسیدن به این هدف، در بخش تحلیلی تلاش شده با طراحی پرسشنامه، مؤلفه‌های تأمین‌کنندة حریم افراد، شناسایی و اولویت‌بندی شود. متن پیش‌رو یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که در ابتدا حریم را به عنوان یک مفهوم معنایی از جنبة نظری در منابع کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار داده و سپس از طریق پیمایش میدانی (مصاحبة آزاد و پرسشنامه) سعی در ارائة یک تجزیه و تحلیل کیفی-کمی داشته است.
براساس مورد پژوهشی صورت گرفته، نتایج به روشنی بیانگر این است که ادراک حس حریم تابع المان‌های عینی و ذهنی است و این مؤلفه‌ها به صورت توأمان در ادراک حریم نقش دارند. عناصر عینی در هنگام ارتباط با «دیگران» واجد اثرگذاری بیشتری می‌شوند. در بخش سنجش ذهنی حریم، تفاوت ادراکی از نظر جنسیتی ناچیز است. جامعة آماری زنان بر خلاف مردان صیانت از بدن و پوشش را محرکة مؤثرتری در تأمین حریم می‌پندارند؛ لیکن «امنیت» و منشأ آن «سوءاستفاده دیگران»، توافقاً اصلی‌ترین دغدغة جامعة آماری از هر دو جنس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Objective and Subjective Elements on the Sense of “Privacy” in the Architectural Space

نویسندگان [English]

 • Reza Jafarpour hadikiashari 1
 • Mohammadhadi Kaboli 2
 • Azadeh Shahcheraghi 3
1 Ph.D Candidate, Department of Architecture, Islamic Azad University West Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Ph.D Candidate, Department of Architecture, Islamic Azad University Damavand Branch, Damavand, Iran.
3 Associate Professor, Department of Architecture, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Cultural, identity, and personality factors are different elements that can form privacy in a different weight importance. Investigating the effective factors on creating or disturbing privacy is considered when it is analyzed and criticized in a spatial and temporal context, in accordance with the specific cultural and identity conditions. In this analysis, the effective elements and components are tested and the weight percentage and effectiveness are specified.
The present study attempted to evaluate the various factors affecting privacy. For this purpose, a questionnaire was designed to identify and prioritize the components providing privacy.
This study is a descriptive-analytical design that initially studies privacy as a semantic concept of theoretical aspect with library resources and then presents a qualitative-quantitative analysis via field survey (in-depth interview and questionnaire).
According to the research case, the results of the study indicate that the perception of the sense of privacy is subject to objective and subjective elements, and this component plays a role in the perception of privacy. Objective elements are more effective when communicating with “others”. In the subjective measurement section, the perceptual difference is insignificant in terms of gender. Unlike men, the statistical population of women considers the body’s cover as a more effective motive in securing privacy, but “security” and its origin “others’ misuse “ is the main concern of the statistical population of both genders.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Privacy
 • Protect privacy
 • Subjective factors
 • Objective factors
 • ابن فارس، ابوالحسین احمد بن زکریا. (1362). معجم مقاییس اللغه (تحقیق و ضبط: عبدالسلام محمد بن هارون). قم: دفتر تبلیغات اسلامی قم.

  • آلتمن، ایروین. (1382). محیط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام (ترجمة علی نمازیان). تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
  • انصاری، باقر. (1386). حقوق حریم خصوصی. تهران: سمت.
  • بابازاده اسکویی، سولماز؛ طوفان، سحر و جمالی، سیروس. (1398). ارتقای بنیان‌های نظری مفهوم حریم در مسکن معاصر از منظر روانشناسی محیطی نمونة موردی، برج مسکونی میلاد تبریز. باغ نظر 16(79)، 61-72.
  • بهزادفر، مصطفی. (1390). هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران. چاپ سوم. تهران: نشرشهر.
  • پاکزاد، جهانشاه؛ بابایی، مرجان و تاج‌بخش، مونا. (1399). الفبای کیفیت‌های فضایی برای طراحان. تهران: آرمان‌شهر.
  • پاکزاد، جهانشاه و بزرگ، حمیده. (1393). الفبای روان‌شناسی محیط برای طراحان. تهران: آرمان‌شهر.
  • پیرنیا، محمدکریم. (1380). سبک‌شناسی معماری ایرانی. تهران: نشر پژوهنده-نشرمعمار .
  • تفکر، ثریا. (1399). تبیین مدل نقد محیط‌های انسان ساخت عمومی مبتنی بر نظریه سینومرفی (مطالعة موردی بازارسنتی و مراکز خرید معاصر)، (رسالة منتشر نشدة دکتری معماری)، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
  • حیدری، علی اکبر و تقی‌پور، ملیحه. (1397). تحلیل محرمیت در خانه‌های سنتی براساس نسبت تودة به فضا (نمونه موردی: خانه‌های تک حیاط در اقلیم گرم و خشک)، معماری اقلیم گرم و خشک،6(8)،77-99.
  • سلطان‌زاده، حسین. (1372). فضاهای ورودی خانه‌های تهران قدیم. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
  • سیفیان، محمد کاظم و محمودی، محمدرضا. (1380). محرمیت در معماری سنتی ایران. هویت شهر، 1(1)،3-14 .
  • شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا. (1394). محاط در محیط: کاربرد روان‌شناسیِ محیطی در معماری و شهر سازی. تهران: سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
  • شوارتز، اس اچ. (1986). جهانی‌ها در محتوا و ساختار ارزش‌ها. یورک: انتشارات آکادمیک.
  • فیش، ویلیام. (1391). فلسفة طراحی حسی (ترجمة اسماعیل یاسرپور). تهران: حکمت.
  • کیوانلو، محسن و اسدی، مهدی. (1392). بررسی نقش هویت در سازماندهی و طراحی فضاهای مسکونی (نمونه موردی مجموعه‌های مسکونی در توسعه‌های حریم شهری بجنورد). مجموعه مقالات همایش معماری و شهرسازی و توسعه پایدار. مشهد: مؤسسه آموزش عالی خاوران.
  • لنگ، جان تی. (1381). آفرینش نظریة معماری: نقش علوم رفتاری در طراحی محیط (ترجمة علیرضا عینی‌فر). تهران: دانشگاه تهران.
  • مدنی‌پور، علی. (1389). فضاهای عمومی و خصوصی شهر (ترجمة فرشاد نوریان). تهران: شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری.
  • مرتضوی، شهرناز. (1380). روانشناسی محیط و کاربرد آن. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
  • نقی‌زاده، محمد. (1393). هویت شهر(مبانی، مؤلفه‌ها و جلوه‌ها). چاپ دوم. تهران: جهاد دانشگاهی.
  • هال، ادوارد. (1390). بعد پنهان (ترجمة منوچهر طبیبیان). چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  •  
  • Altman, I. (1976). Privacy: a conceptual analysis. Environ Behav, 8(1),7–29.
  • Alexander, A. (2009). Britain’s New Towns: Garden cities to sustainable communities. London: Rouledge.
  • AlKhateeb, M. S. (2015). An Investigation into the concept of privacy in contemporary Saudi houses from a female perspective: a design tool ((Unpublishe Ph.D. Thesis in Architecture)), Bournemouth University, USA.
  • Gilchrist, A. (2012). Objective and subjective sides of perception. In G.Hatfield & Sarah Allred (eds.), Visual Experience: Sensation. Californiya: Stanford University Press.
  • Giddens, A. (2013). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Californiya: Stanford University Press.
  • Rainey, S., Stéphanie, M., Christen, A., Mégevand, P. & Fourneret, E. (2022). Brain Recording, Mind-Reading, and Neurotechnology: Ethical Issues from Consumer Devices to Brain-Based Speech Decoding, Sci Eng Ethics.(26), 2295-2311.
  • Kandler, Ch. & Rauthmann, J. F. (2021). Conceptualizing and Studying Characteristics, Units, and Fits of Persons and Environments: A Coherent Synthesis. European Journal of Personality, 36(3), 293–318.
  • Gifford, R. (1997). Environmental Psychology; Principles and Practice. Boston: Allyn and Bacon.
  • Larsone, L. R., Stedman, R. C., Cooper, C.  B. & Decker, D.  J. (2015).  Understanding the multi-dimensional structure of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, (43), 112–124.
  • Low, S.M., Altman, I. (1992). Place Attachment. In: Altman, I., Low, S.M. (eds.) Place Attachment. Human Behavior and Environment, (12),1-12.
  • Macedo, P. F., Ornstein, W. & Azambuja Elali, G. (2022). Privacy and housing: research perspectives based on a systematic literature review. Journal of Housing and the Built Environment, (37), 653-668.
  • Mónus , F. (2022). Environmental education policy of schools and socioeconomic background affect environmental attitudes and pro-environmental behavior of secondary school students. Environmental Education 28(2),169-196.
  • Maylee, R. (2006). Personality: construct, creating and evolving.Tehran: Tehran University press.
  • Newman, O. (1996). Rutgers University United States. Creating Defensible Space. Washington D.C: U.S. Dept. of Housing and Urban Development Office of Policy Development and Research.
  • Schultz, A. (2009). Personality theories. Tehran: Homa publication.
  • Trepte, S. & Reinecke, L. (2011). Privacy online: Perspectives on privacy and self-disclosure in the social web. New York: Springer Publishing Company, Incorporated.