کلیدواژه‌ها = منظر شهری
سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

دوره 8، شماره 27، فروردین 1399، صفحه 67-76

10.22034/jaco.2020.217716.1141

امین مقصودی؛ میترا سراجیان نامی؛ مهدی توکلی فریمانی؛ زهرا نظری؛ فاطمه متمسک؛ سیده کیمیا مجتبوی؛ فرزانه حاج عبدالباقی


شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم

دوره 5، شماره 16، تیر 1396، صفحه 33-40

مهدی شیبانی؛ حسین پروین؛ فهیمه فرنوش


چیستی منظر گردشگری شهری

دوره 4، شماره 13، مهر 1395، صفحه 52-59

پروانه پرچکانی