هنر و تمدن شرق (JACO) - راهنمای ارجاع‌دهی و تنظیم منابع