اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکترشهره جوادی

استادیارگروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

shjavadiut.ac.ir

سردبیر

دکتر بهرام آجورلو

دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر

ajorlootabriz.iau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علاءالدین آذری

پژوهشکدۀ نظر (استاد بازنشستۀ دانشگاه تهران)

ala.azarinazar.ac.ir

دکتر احمدعلی فرزین

دکتری معماری پژوهشکدۀ نظر (دانشیار بازنشستۀ گروه معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران).

aafarzinut.ac.ir

دکتر مجید سرسنگی

دانشگاه تهران

msarsangiut.ac.ir

دکتر سعید حقیر

تاریخ و فلسفۀ هنر با گرایش معماری مدرن معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

arch.ut.ac.ir/~saeed.haghir
saeed.haghirut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر الستر نورتج

دانشگاه پاریس1

alastair.northedgeuniv-paris1.fr

دکتر ساندرا اوب لورن

تاریخ هنر ایران و آسیای میانه عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

www.iran-inde.cnrs.fr/membres/membres-permanents/aube-lorain-sandra.html?lang=fr
sandra.aubecnrs.fr

دکتر ایلزه اشتورکنبوم

تاریخ هنر ایران در دورۀ اسلامی گروه تاریخ هنر، دانشگاه سنت اندروز، فایف، انگلستان

www.st-andrews.ac.uk/art-history/people/is64
is64st-andrews.ac.uk

دکتر حسین یورتاش

تاریخ هنر اسلامی ترکیه گروه هنرهای ترکی-اسلامی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه

atauni.edu.tr/en/huseyin-yurttas
hyurttasatauni.edu.tr

ویراستار انگلیسی

فاطمه خزاعی

معماری دبیر انگلیسی نشریه
.

fkhozaei2013gmail.com

کارشناس نشریه

فاطمه محمدی

زبان و ادبیات فارسی پژوهشکدۀ نظر، تهران، ایران.

fatemehmohammadighalingmail.com