پیش از بارگذاری

   ضمن تشکر از انتخاب نشریۀ هنر و تمدن شرق، از پژوهشگران و نویسندگان ارجمند درخواست می‌شود که به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و هزینۀ خود،‌ اطلاعات مندرج در این راهنما را به‌دقت مطالعه و چنانچه مقالۀ‌ آن‌ها در چارچوب ذکرشده قرار دارد ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.

 مقالاتی در هنر و تمدن شرق پذیرفته می‌شوند که پیش‌تر در رسانۀ دیگری (نشریه، کنفرانس، کتاب، ...) منتشر نشده و هم‌زمان برای داوری در نشریۀ دیگری ارسال نشده باشند. طبق آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم (مصوب اردیبهشت 98) نشریۀ هنر و تمدن شرق در هر سال تنها می‌تواند دو مقاله از یک نویسنده منتشر کند، یکی به عنوان نویسندۀ مسئول و یکی به عنوان نویسندۀ همکار. 

 هر مقاله حداقل توسط 2 نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شود، در نهایت دو نظر موافق و تأیید هیئت تحریریه نشریه برای چاپ مقاله ضروری است. مدت زمان فرایند پذیرش مقالات (از دریافت تا پذیرش نهایی) 4 ماه است. برای اطلاع از مراحل داوری و پذیرش مقالات به بخش فرایند داوری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه کنید.

 برای سهولت بیشتر نویسندگان، مطالب این راهنما به شکل زیر دسته‌بندی شده‌ است. از نویسندگان محترم درخواست می‌شود همۀ بخش‌ها را به‌دقت مطالعه نمایند.

 پیش از بارگذاری

 بارگذاری

 پس از بارگذاری

 


 

 پیش از بارگذاری

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از بارگذاری مقالات خود، موارد زیر را مطالعه و فرم موافقت‌نامه و تعهدنامۀ انتشار را امضا فرمایند تا مقالات ایشان در ارزیابی اولیه با ضوابط و شرایط نشریه مغایرت نداشته باشد.

مطالعۀ دقیق اصول اخلاقی

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقالات خود، اصول اخلاقی نشریه را به‌دقت مطالعه فرمایند و در صورت اطمینان از رعایت اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی، تعهدنامۀ مربوطه را امضا و سپس نسبت به ارسال مقالۀ خود اقدام کنند.

مطالعۀ مراحل داوری

فرایند پذیرش مقالات در نشریۀ هنر و تمدن شرق شامل دو مرحله است: نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن -در صورت تأیید تحریریه- داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در نشریۀ هنر و تمدن شرق به‌صورت دوسویه کور است. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. در صورت تأیید یک داور و رد داور دیگر، مقاله ـ پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده ـ برای داور سوم فرستاده خواهد شد و نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند داوری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید.

مطالعۀ اصول مربوط به مشارکت نویسندگان

همۀ نویسندگان باید به‌طور مستقیم در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت داشته باشند و مسئولیت تمام مطالب گفته‌شده در مقاله را بپذیرند. نام افراد و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم در تولید مقاله دخالت نداشته‌ و فقط در روند انجام آن تأثیرگذار بوده‌اند، باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. (در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند) همۀ نویسندگان باید در انتخاب نویسندۀ مسئول (برای پیگیری‌ها و مکاتبات بعدی)، و دربارۀ ترتیب نام نویسندگان اتفاق نظر داشته باشند. همۀ نویسندگان مقاله باید پیش از ارسال، فرم گواهی موافقت نویسندگان و تعهدنامۀ اصالت مقاله را امضا کنند و نویسندۀ مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله، این فرم را هم به همراه مقاله بارگذاری کند (تعهدنامه و توافق‌نامۀ نویسندگان برای انتشار اثر). نویسندگان محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مقاله (از مرحلۀ ثبت مقاله تا اطلاع‌رسانی‌های بعدی نشریه) بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است، بنابراین حتماً باید فردی به عنوان نویسندۀ مسئول انتخاب شود که مقاله را بر روی سایت نشریه ثبت کرده و امکان دسترسی به صفحۀ شخصی در سایت نشریه و همچنین امکان دسترسی به ایمیل را داشته باشد.

امضای فرم‌های تعهد و تأییدیه

نویسندۀ مسئول باید پیش از بارگذاری و ارسال مقاله گواهی موافقت نویسندگان (تأیید مشارکت، تأیید ترتیب نام نویسندگان و توافق در تعیین نویسندۀ مسئول)، تعهدنامۀ اصالت مقاله، تأییدیه رعایت اصول اخلاقی، توافق‌نامۀ انتشار اثر (کپی رایت) و فرم اعلام وجود/عدم تعارض منافع را از طرف همۀ نویسندگان امضا و بارگذاری کند. تمام موارد ذکرشده در یک فایل ورد در کنار هم قرار داده شده‌اند و فقط به یک‌ بار امضا نیاز دارند. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، نویسندگان می‌توانند از طریق ایمیل با نشریه در تماس باشند (تعهدنامه و توافق‌نامۀ نویسندگان برای انتشار اثر).

مطالعۀ راهنمای نگارش و  آماده‌سازی مقاله با توجه به دستورالعمل نشریه

مطالب این بخش به نویسندگان کمک می‌کند مقالۀ خود را مطابق دستورالعمل و ضوابط نشریه آماده کنند، بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، برای جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند دریافت، داوری و پذیرش مقالات، مطالب این بخش را به‌دقت مطالعه و مقالات خود را دقیقاً مطابق دستورالعمل نشریه آماده و ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.