پیش از بارگذاری

 پیش از بارگذاری

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از بارگذاری مقالات خود، موارد زیر را مطالعه و فرم موافقت‌نامه و تعهدنامۀ انتشار را امضا فرمایند تا مقالات ایشان در ارزیابی اولیه با ضوابط و شرایط مجله مغایرت نداشته باشد.

مطالعۀ دقیق اصول اخلاقی

از نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ارسال مقالات خود، اصول اخلاقی نشریه را به‌دقت مطالعه فرمایند و در صورت اطمینان از رعایت اصول اخلاقی انتشار مقالات علمی، تعهدنامۀ مربوطه را امضا و سپس نسبت به ارسال مقالۀ خود اقدام کنند.

مطالعۀ مراحل داوری

فرآیند پذیرش مقالات در مجلۀ هنر و تمدن شرق شامل دو مرحله است: نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن -در صورت تأیید تحریریه- داوری تخصصی توسط داوران علمی. داوری مقالات در مجلۀ هنر و تمدن شرق به‌صورت دوسویه کور است. در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. در صورت تأیید یک داور و رد داور دیگر، مقاله ـ پس از انجام اصلاحات توسط نویسنده ـ برای داور سوم فرستاده خواهد شد و نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. برای اطلاع از جزئیات فرایند داوری به بخش فرایند داوری در منوی اطلاعات نشریه مراجعه نمایید.

مطالعۀ اصول مربوط به مشارکت نویسندگان

همۀ نویسندگان باید به‌طور مستقیم در مراحل انجام پژوهش و نگارش مقاله مشارکت داشته باشند و مسئولیت تمام مطالب گفته‌شده در مقاله را بپذیرند. نام افراد و سازمان‌هایی که به‌طور مستقیم در تولید مقاله دخالت نداشته‌ و فقط در روند انجام آن تأثیرگذار بوده‌اند، باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. (در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند) همۀ نویسندگان باید در انتخاب نویسندۀ مسئول (برای پیگیری‌ها و مکاتبات بعدی)، و دربارۀ ترتیب نام نویسندگان اتفاق نظر داشته باشند. همۀ نویسندگان مقاله باید پیش از ارسال، فرم گواهی موافقت نویسندگان و تعهدنامۀ اصالت مقاله را امضا کنند و نویسندۀ مسئول باید هنگام بارگذاری مقاله، این فرم را هم به همراه مقاله بارگذاری کند ( فرم تعهد نامه و توافق نامه نویسندگان ). نویسندگان محترم باید به این نکته توجه داشته باشند که تمام پیگیری‌ها و مکاتبات مقاله (از مرحلۀ ثبت مقاله تا اطلاع‌رسانی‌های بعدی مجله) بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است، بنابراین حتماً باید فردی به عنوان نویسندۀ مسئول انتخاب شود که مقاله را بر روی سایت مجله ثبت کرده و امکان دسترسی به صفحۀ شخصی در سایت مجله و همچنین امکان دسترسی به ایمیل را داشته باشد.

امضای فرم‌های تعهد و تأییدیه

نویسندۀ مسئول باید پیش از بارگذاری و ارسال مقاله گواهی موافقت نویسندگان (تأیید مشارکت، تأیید ترتیب نام نویسندگان و توافق در تعیین نویسندۀ مسئول)، تعهدنامۀ اصالت مقاله، تأییدیه رعایت اصول اخلاقی، توافق‌نامۀ انتشار اثر (کپی رایت) و فرم اعلام وجود/عدم تعارض منافع را از طرف همۀ نویسندگان امضا و بارگذاری کند. تمام موارد ذکرشده در یک فایل ورد در کنار هم قرار داده شده‌اند و فقط به یک‌ بار امضا نیاز دارند. در صورت نیاز به توضیح بیشتر، نویسندگان می‌توانند از طریق ایمیل با مجله در تماس باشند فرم تعهد نامه و توافق نامه نویسندگان ).

مطالعۀ راهنمای نگارش و  آماده‌سازی مقاله با توجه به دستورالعمل مجله

مطالب این بخش به نویسندگان کمک می‌کند مقالۀ خود را مطابق دستورالعمل و ضوابط مجله آماده کنند، بنابراین از نویسندگان محترم درخواست می‌شود، برای جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در روند دریافت، داوری و پذیرش مقالات، مطالب این بخش را به‌دقت مطالعه و مقالات خود را دقیقاً مطابق دستورالعمل مجله آماده و ارسال نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.