بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

  • غفاری، مرتضی [1] پژوهشگر دکتری تئاتر، دانشکدۀ هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، تهران، ایران.
  • غفاری ثانی، مرتضی [1] دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
  • غفوری، عطیه [1] پژوهشگر دکتری مطالعات شهری با گرایش پایداری، دانشگاه استراسبورگ فرانسه

ف

ق

ک

گ

م

ن

ه

ی