نمایه نویسندگان

آ

 • آتشین‌بار، محمد خیابان‌های امروز قفقاز، محصول تجمیع اندیشه کمونیستی و سرمایه‌داری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 56-62]
 • آجورلو، بهرام دوره نوسنگی قدیم در منطقه دریاچه ارومیه [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 25-32]
 • آجورلو، بهرام ایـدۀ دستگردهای ساسانـی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 19-24]
 • آل هاشمی، آیدا زیرسـاخت آبـی بخـارا نمـونه‌ای از ارتقای سیسـتم آبـی به زیرسـاخت منظـرین [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 33-46]
 • آل هاشمی، آیدا ظهورمنظرین زیرساخت آبی در شهرهای مراکش [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 3-12]
 • آورزمانی، فریدون رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 33-42]
 • آورزمانی، فریدون «اَناهیتا» الگـوی زن ایرانـی با تکیـه بر فرهنـگ و هنر ساسانـی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 25-32]
 • آورزمانی، فریدون پژوهشی در شناخت نقش ناشناخته پریشو [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 9-14]
 • آورزمانی، فریدون آیین و باورهای قوم ایزدی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 6-9]
 • آورزمانی، فریدون بررسی و معرفی نقش نویافته ساسانی در شهر باستانی بیشابور [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 31-36]
 • آورزمانی، فریدون آیین مهر در اسطوره و تاریخ و سیرتحول آن در شرق و غرب [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 41-48]
 • آورزمانی، فریدون نگاهی به آرامگاه پیروز ملقب به (ابولؤلؤ) در گذشته و حال [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 5-8]

ا

 • ابرقویی فرد، حمیده تأملی بر نمودهای منظر آیینی در استان کرمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 13-20]
 • ارجمندی، هانی خوانش جنسیتی گردشگران ایرانی از فضاهای باز شهری اروپایی نمونه موردی: فضاهای باز شهری در فرانسه و ایتالیا [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 3-12]
 • اسدافروز، آیدا مقایسه زیبایی ‏شناسی بازتاب منظر آسمان در گنبدها و عکس‏های عصر حاضر [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 55-66]
 • اسگندرزاده، سهیل صنعت گردشگری و منظر بومی بافت تاریخی اصیله ؛ رابطه دوسویه صنعت گردشگری و منظر بومی [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 15-22]
 • اسماعیلدخت، مریم مداخلات دیدگاه حاکم بر زیبایی‌شناسی خیابان زند شیراز در سه دوره تاریخی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 43-54]
 • اصل فلاح، پریچهر موسیقی خیابانی، از گذشته تاکنون؛ جایگاه موسیقی خیابانی در منظر شهر تهران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 23-32]
 • اعظم لطفی، فرزانه اوپانیشادها، منشأ تجلیات معنوی هند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 17-24]
 • افشاری، شیوا تأثیر شریان‌های ارتباطی در توسعۀ شهر نمونۀ موردی : محور هفت باغ علوی کرمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 29-38]
 • اکبریان، مریم سلطه ابنیه بر طبیعت در ساختار باغ مقبره های هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 8-13]
 • اکبرزاده، محسن مقوله‌بندی مؤلفه‌های سازمان‌دهنده به ته‌رنگ مساجد سنتی مراکش [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 37-44]
 • ایلیاتی، زهرا نقش باورهای قرون وسطی در شکل گیری شهر سیه نا و جهت‌گیری آن به سمت میدان دل کامپو [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 11-18]
 • ایمانی خوشخو، محمد حسین گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیلۀ مدیریت مقصد [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 49-56]
 • امینی، کوروش شاخصه‌­های بومی و فرهنگی؛ نمودار ساختاری ویژه در معماری هورامان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 15-26]

ب

 • بحرالعلومی، زهرا دلایل سرزندگیِ فضاهای عمومی ایتالیا در گذر تاریخ تا به امروز [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 31-40]
 • بد، مهدیه ابررویداد اربعین، جلوه ای از گردشگری دینی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 5-14]
 • براتی، ناصر تعریفی معناشناسانه– فرهنگی از مکان (مطالعۀ موردی : زبان فارسی) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 3-10]
 • بهرامی، فرشاد رود به مثابۀ قدرت؛ نقش رودخانۀ کامو در شکل‌گیری روستای کامو [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 51-58]

پ

 • پایدارفرد، آرزو سیر تحول نقاشی سنتی در کشور ازبکستان [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-48]
 • پرچکانی، پروانه تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی در معماری برند شهرها با رویکرد گردشگری مطالعه موردی : لیون فرانسه [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 41-50]
 • پرچکانی، پروانه چیستی منظر گردشگری شهری [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 52-59]
 • پروین، حسین شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 33-40]
 • پروین، حسین زیبایی شناسی گیاه در شاهنامه بایسنقری [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 29-42]

ت

 • تیموری، محمود بازشناسی سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور با تکیه بر یافته‌های باستان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]
 • تیموری، محمود نگاهـی انتقـادی بر نظرات «فریتهوف شوان» درباره زیبایی‌شناسی اسلامی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 11-18]

ج

 • جلالیان، مینا مبانی زیبایی‌شناسـی در دیدگاه مولـوی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 11-18]
 • جلالیان، مینا حضور نمادهای باستانی ایران (نمادهای مهری-میترایی) در فرهنگ و هنر غرب و تداوم آن در دوران اسلامی و مسیحی [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 38-49]
 • جلالیان، مینا ارتباط ایزد باد (وای) با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 5-18]
 • جمشیدیان، محمد زیبایی‌شناسی باغ‌های ایرانی هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 14-23]
 • جمشیدیان، محمد به دنبال سیمرغ در سرزمین قفقاز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 5-11]
 • جمشیدیان، محمد مدیریت و زیبایی‌شناسی نور در کلیساهای معاصر قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 16-23]
 • جمشیدیان، محمد زیبایی‌شناسی بومی حضور گیاه در معماری مراکش [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 43-54]
 • جوادی، شهره بازخوانی روایت باستانی «آب و درخت» در دوران اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 43-50]
 • جوادی، شهره مطالبات شرق‌شناسان از جستجو در شرق [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 4-5]
 • جوادی، شهره باورهای هندی از توحید تا شرک [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 6-11]
 • جوادی، شهره در جست و جوی معنای شرق [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 4-4]
 • جوادی، شهره سـفر به سرزمین قاف [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 4-4]
 • جوادی، شهره قفقاز، سرزمین کلیساهای پررمز و راز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 4-4]
 • جوادی، شهره پاره های گمگشتة ایران هنر و تمدن در خراسان بزرگ و ماوراءالنهر آسیای میانه [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 10-21]
 • جوادی، شهره طبیـعت و عناصـر منظر در فرهـنگ و هنـر ساسانـی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 33-42]
 • جوادی، شهره پیشگامی ایرانیان در فرهنگ و دانش‌های بشری از نگاه فریدون جنیدی [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 3-8]
 • جوادی، شهره استوره خورشید در هند و ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 15-21]
 • جوادی، شهره «پی‌یِتا» در مسیحیت و «گاوکشی» مقدس در آیین میترا [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 15-20]
 • جوادی، شهره نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 13-22]
 • جوادی، شهره نقدی بر اماکن مذهبی-آیینی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی آن [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 23-32]
 • جوادی، شهره استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 51-60]
 • جوادی، شهره اماکن مقدس با پیشینۀ نیایشگاهِ «مهر» [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 10-15]
 • جوادی، شهره نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 55-64]
 • جورمند، ساره زیبایی‌شناسی بازار در مدینه‌های کشور مراکش [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 5-14]

ح

 • حجتی، ریحانه ماهیت فضاهای جمعی شهرهای امروز قفقاز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 46-55]
 • حجتی، ریحانه به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 50-55]
 • حجتی، ریحانه حضور درخت در مراکش [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 21-30]
 • حیدرنتاج، وحید نقـدی بر منشأ تفکـرات الگوی چهاربخشـی در باغ ایرانـی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 27-32]
 • حسینی، مریم به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 50-55]
 • حسینی نسب، سیده حسنا نقش سنت زیارت-تفرج در فرهنگ ایرانی با تکیه ‌بر نمونۀ موردی بقعۀ شاه نعمت‌الله ولی [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 21-28]
 • حقیر، سعید مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 37-46]

خ

 • خادمی، شهرزاد رمز بقای پوشش زنان هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 34-39]
 • خراسانی، کاظم بازنمایی هویت معاصر ایرانی- اسلامی درهنر معاصر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 23-30]
 • خیری مطلق، عبدالله تبلیغات محیطـی نمودی برای قرائت فرانمود منظر شهرهای هند* [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 51-58]
 • خزاعی، فاطمه یادگیری در سفر از منظر گردشگران شرقی با نگاهی بر تئوری یادگیری تجربی [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 3-10]
 • خزائی، محمد نقش‌مایه‌های طلسم تعویذ و حرز (مطالعۀ موردی: دست‌بافته‌های عشایر لر بختیاری) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 43-54]
 • خلیجی، کیوان چهارباغی از جنس دیگر [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 56-57]
 • خلیجی، کیوان راه‌حل هند برای توانمند‌سازی : پول‌گـرم یا پول ‌سـرد الگوی تأمین منابع مالی در توانمند‌سازی اقتصادی ساکنین بافت‌های مسئله‌دار شهری هند* [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-42]
 • خمسه عشری، علی اکبر اقدامات مرمتی محورهای دید شهری در حفظ و تداوم هویت منطقه نمونه موردی (خیابان شانزلیزه و کنسیلیازیون) [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 19-28]
 • خونساری، شهریار نقاشی اویغور، حافظ میراث هنر نقاشی مانویان [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 55-64]

د

 • دباغیان، فرنوش ساختار سکونت و نظام محله در شهرهای قرون وسطی نمونه‌های موردی: شهرهای فلورانس، ونیز، سیه‌نا و لیون [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 41-54]
 • دریایی، نازیلا نشانه‌های مهر در نقوش قالی ایران [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 22-29]
 • دیزانی، احسان ساختار شکل در ابنیه آیینی اسلام [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 12-17]
 • دیزانی، احسان ساختار گونه‌های معماری در قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 30-32]
 • دهقان، فرزانه السادات جایگاه گل سوسن در فرهنگ، شعر و ادب پارسی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 3-14]

ر

 • راستگو، نیلوفر گردشگری مبتنی بر موسیقی سنتی : ابزار، هدف یا وسیلۀ مدیریت مقصد [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 49-56]
 • رحمدل، سمانه تأثیر آرارات بر شکل‌گیری منظر فرهنگی ارمنستان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 20-29]
 • رحمدل، سمانه منظر حرکت فرایند بومی شدن وسایل نقلیه مکانیزه در شهرهای هند [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 52-62]
 • رحمدل، سمانه منظر پسااستعماری؟ ارزیابی عوامل مؤثر بر الگوی منظر کسب‌وکار بومی مراکش؛ مطالعه نمونه : میدان جماع‌الفناء [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 45-54]
 • ردایی، سارا مکان در رویکردهای اخیر سینمایی هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 40-50]
 • رضاپور، لیلا نقش سطوح سخت در منظره‌پردازی باغ‌مزارهای ایرانی هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 24-31]

ز

 • زاغیان، امیر نوسازی متوازن، عامل حفظ اصالت‌ها در مدینه‌های مراکش [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 43-50]

س

 • سیاوشی، علیرضا تأثیـر نقاط عطف مذهبـی بر شکـل‌گیـری فضای جمعـی در هنـد [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-54]
 • سیاوشی، علیرضا برنامه‌ریزی مدیریت فضای جمعی جماع الفنای مراکش بر مبنای مؤلفه‌های منظر شهری [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-42]
 • سردبیر، سخن در جستجوی هویت شرق [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 3-8]
 • سریری، عاطفه الگوی رنگ در معابد و مساجد هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 18-25]
 • سرسنگی، مجید سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-14]
 • سرفراز، علی‌‌اکبر بازشناسی سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور با تکیه بر یافته‌های باستان‌شناسی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 9-16]
 • سلطانی، لیلا تأثیـر نقاط عطف مذهبـی بر شکـل‌گیـری فضای جمعـی در هنـد [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 47-54]
 • سلطانی، لیلا برنامه‌ریزی مدیریت فضای جمعی جماع الفنای مراکش بر مبنای مؤلفه‌های منظر شهری [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 37-42]
 • سلطانی، لیلا واکاوی بعد تاریخی مکان در ضرب آهنگ اجتماعی فضای جمعی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 47-56]
 • سلطانی، مهرداد بررسی تطبیقی مفاهیم باغ ایرانی در دو سرزمین ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 5-7]
 • سلطانی، مهرداد ویژگیهای تزیین در کلیساهای قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 5-7]
 • سلطان قرائی، صبا به دنبال هویت درمعماری جدید گرجستان (نمونه : تفلیس) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 50-55]
 • سلیمان زاده، حامد تمایز گفتگو در نمایشنامه آقای هالو نوشته علی نصیریان و فیلمنامه آقای هالو نوشته داریوش مهرجویی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 15-22]
 • سلیمان‌زاده، حامد سینمایِ پیشرو ایران قبل از انقلاب اسلامی: فرخ غفاری، ابراهیم گلستان و فریدون رهنما [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 9-14]

ش

 • شیبانی، مهدی آوای هستی باغ ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 5-9]
 • شیبانی، مهدی شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 33-40]
 • شجاعی، فاطمه السادات چشمه آبخوری، عامل اعتباربخشی محلات مراکش [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 33-42]
 • شجاعی، فاطمه‌السادات پیوند منظرین مذهب و طبیعت در قفقاز [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 12-19]
 • شیرازی، زهره تأثیر زمینه بر آرایه‌های تزئینی در ابنیۀ مذهبی هند نمونۀ موردی : آرایۀ تزئینی به شکل گاو [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 26-33]
 • شیرازی، زهره زیبایی شناسی تزئینات کلیساهای قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 8-15]
 • شیردست، آرزو مقایسه حضور و نمایش آب در باغ‌های ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 40-47]
 • شیردست، آرزو حضور شهـروندان در شهر معاصـر تحلیلی بر فضاهای جمعی در شهرهای نوبنیاد هند* [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-50]
 • شریعتمداری، فاطمه مهر تا الله : بررسی جایگاه نور و چگونگی تداوم آن در آیین‌ها و ادیان ایران زمین، از باستان تا اسلام امروز [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 49-54]
 • شعبانی، محمدمهدی تأثیر شاخصه های اجتماعی بر رضایتمندی سکونتی ساکنان مناطق مرکزی پاریس [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 51-60]
 • شفیعا، سعید استفاده از داده های اولیۀ فرهنگی برای تفسیر : نگاهی به تورهای پرنده نگری [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 15-22]
 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح تحولات مفهوم عدالت در جامعه هند و نمود فضایی آن [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 30-41]
 • شکوهی بیدهندی، محمد صالح تحلیل اثرات انطباق لبه‌های شهری با عوارض طبیعی ساحلی در شهرهای هند [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 33-41]
 • شکوهی بیدهندی،، محمدصالح الگوی رنگ در معابد و مساجد هند [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 18-25]
 • شهسوارگر، مولود خیابان‌های امروز قفقاز، محصول تجمیع اندیشه کمونیستی و سرمایه‌داری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 56-62]
 • شهسوارگر، مولود رنگ برند گردشگری کوچه‌های مراکش [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 23-32]

ص

 • صابری نهرفروزانی، احمد آیین حمــام تحقق منظرآیینی حمام‌‌ ایرانی در دوران اسلامی از خلال متون، ساختار حمام و نقوش تزیینی (نمونۀ موردی: نقوش و مظاهر آیینی: حمام گنجعلی‌خان کرمان) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 35-42]
 • صابونچی، پریچهر رود به مثابۀ قدرت؛ نقش رودخانۀ کامو در شکل‌گیری روستای کامو [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 51-58]
 • صالح بلوردی، آنیتا انتقال شناخت میراث فرهنگی در شهرهای خلاق به کمک سایت اینترنتی [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 23-30]
 • ص برنجی، شینا گونه‌شناسی فضاهای باز عمومی مدینه در دو شهر فاس و مکناس [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 3-14]

ط

ظ

ع

 • عادلوند، پدیده زیبایی‌شناسی الگوی باغ در نگارگری و باغسازی هند (با تأکید بر دورة گورکانی) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 48-55]
 • عادلوند، پدیده رویکرد معاصر در تزئینات کلیساهای گرجستان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 24-29]
 • عادلوند، پدیده زیبایی‌شناسی گلدان در مراکش [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 13-22]
 • عربستانی، مهرداد صابئین مندائی : کیهان شناسی، سازه و منظر [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 16-21]
 • عرفانی، گوران بررسی تطبیقـی رویکـردهای توسعه‌گـرایانة هنـد و چیـن [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 43-50]
 • عسکرزاده، زهرا تحلیل اثرات انطباق لبه‌های شهری با عوارض طبیعی ساحلی در شهرهای هند [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 33-41]
 • عسکرزاده، زهرا منظر سینمایی شانزلیزه در فیلم از نفس افتاده [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 13-20]
 • علایی، نیره سادات باززنده سازی بافت تاریخی شهر فاس با اولویت حفظ منظر بومی آن [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 31-36]

غ

 • غفاری، مرتضی بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 27-34]
 • غفوری، عطیه مراسم آیینی و گفتمان آن با فضای شهری در هند [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 35-44]

ف

 • فاطمی، مهدی ساختار کوشک در باغ های خراسان؛ الگویی برای سکونت دائم [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 42-51]
 • فراهانی فرد، عطیه مقایسه حضور و نمایش آب در باغ‌های ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 40-47]
 • فراهانی فرد، عطیه حضور شهـروندان در شهر معاصـر تحلیلی بر فضاهای جمعی در شهرهای نوبنیاد هند* [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 43-50]
 • فرجی، محمدرضا تمایز گفتگو در نمایشنامه آقای هالو نوشته علی نصیریان و فیلمنامه آقای هالو نوشته داریوش مهرجویی [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 15-22]
 • فرزین، احمدعلی جستاری درباره واژه «نظر» [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-14]
 • فرزین، احمدعلی تفسیر مقام باغ در شعر سعدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 3-12]
 • فرشته حکمت، فرشاد سینمای دگرگون جایگاه خرد و شهود در ساخت و تماشای­ فیلم شاعرانه* [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 3-10]
 • فرشته حکمت، فرشاد بازتاب آیین ذن بودیسم در نظریه و اجرای نمایش نو ژاپن [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 27-34]
 • فرنوش، فهیمه شهرباغ، ساختار شهری شیراز قدیم [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 33-40]
 • فیروزی، غزال کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در بخش گردشگری : تلفیقی از مطالعات فارسی زبان [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 31-38]
 • فروغی، مهدا ارتباط معماری و نقاشی در مصر باستان با جهان‌بینی آنها [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 53-60]

ق

 • قربانی کلخواجه، میترا مراسم آیینی و گفتمان آن با فضای شهری در هند [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 35-44]
 • قندهاریون، مریم مطالعه تطبیـقی تزیینات و مصالـح آن در مناره‌های مساجـد کهـن هنـد و ایـران* [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 25-32]

ک

 • کاملی، هدا مراسم آیینی و گفتمان آن با فضای شهری در هند [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 35-44]
 • کسروی، رضا باغ مزار، نماد مقبره کلاسیک اسلامی هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 60-60]
 • کسروی، رضا دیدگاه کلاسیک و ارگانیک در مقبره سازی اسلامی هند [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 22-29]
 • کسروی، رضا جستاری درباره واژه «نظر» [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 9-14]
 • کسروی، رضا از زیباشناسی تا زیبایی‌شناسی نمای ساختمان‌های مسکونی منطقه 17 شهرداری تهران [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 7-14]
 • کشاورز، گلناز کلیسای سنت استپانوس با پیشینه نیایشگاه باستانی ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 23-34]
 • کشاورز، گلناز نسبت نشان فرهنگی و سوزن دوزی بلوچ [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 13-22]
 • کفشچیان مقدم، اصغر بازنمایی هویت معاصر ایرانی- اسلامی درهنر معاصر ایران [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 23-30]
 • کلهر، محمد رهیافتی بر کارکرد آیینی غار کلماکره [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 31-40]
 • کواکبی، سیما چگونگی تجلیات تری‌مورتی در معابد هندو [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 45-54]
 • کوپال، عطااله چالشی بر چیرگی بی‌چون و چرای حقیقت در مکتب ساختگرایی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 3-10]

گ

 • گنجعلی خانی، رضا تحلیلی انتقادی از بازآفرینی منظر شهری ناهمساز در سامان دهی بافت های تاریخی، نمونه موردی  مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو پاریس [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 21-30]
 • گودرزیان، شروین مفهوم نظرگاه در مقایسه باغ‌های ایران و هند [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 32-39]
 • گودرزیان، شروین چالش معماری مسکونی منطقه قفقاز [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 42-49]

م

 • متدین، حشمت‌اله لزوم ایجاد باغ ایرانـی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 19-26]
 • متدین، رضا لزوم ایجاد باغ ایرانـی [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 19-26]
 • محسنی مقدم، مریم ادراک معنوی حاصل از فضای مذهبی کلیساهای قرون وسطی در غرب [دوره 4، شماره 12، 1395، صفحه 29-40]
 • محمدزاده، مهدی سیر تحول نقاشی سنتی در کشور ازبکستان [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 37-48]
 • مختاری، مژگان خوانشی تطبیقی ریشه‌های برخی الگوهای تزئیناتی در معماری سنتی مراکش [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 55-62]
 • مخلص، فرنوش الگوی مشترک هنر باغسازی لعل قلعه، پاسارگاد و هزارجریب [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 58-59]
 • مخلص، فرنوش ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 33-41]
 • مخلص، فرنوش ساختار چند هسته‌ای مدینه‌های مراکش [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 15-22]
 • مدرک، آناهیتا موسیقی خیابانی، از گذشته تاکنون؛ جایگاه موسیقی خیابانی در منظر شهر تهران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 23-32]
 • مردانی، سیده فاطمه تأثیر منظر طبیعی بر معماری دفاعی گرجستان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 30-37]
 • مردانی، سیده فاطمه درجه‌بندی عوامل موفقیت فضای جمعی در مقیاس شهری نمونه‌ موردی : فرانسه و ایتالیا [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 63-72]
 • مردانی، سیده فاطمه «سرزندگی فضاهای جمعی، مدیون کارکرد تجاری»* نمونه موردی شهرهای مراکش و مکناس [دوره 6، شماره 20، 1397، صفحه 13-20]
 • مسچی، مونا موسیقی خیابانی، از گذشته تاکنون؛ جایگاه موسیقی خیابانی در منظر شهر تهران [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 23-32]
 • مسعودی اصل، بهزاد مناظر فرهنگی واجتماعی آرامستان میلان با رویکرد فضای باز جمعی شهری [دوره 4، شماره 14، 1395، صفحه 55-62]
 • مسعود لواسانی، منا ردپای زندگی در شهر مفهوم فضای جمعی در شهرهای هند [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 42-51]
 • مصدری، فاطمه تـأثیـر سفالگری اسلامی بر سفالگری جنوب ایتالیا (سیسیل) از قرن سوم ه.ق. همزمان با ورود اسلام به این سرزمین [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 41-52]
 • مطلبی، ریحانه آوای هستی باغ ایرانی [دوره 2، شماره 6، 1393، صفحه 5-9]
 • ملاصالحی، حکمت اله نقدی بر اماکن مذهبی-آیینی ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی آن [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 23-32]
 • ممانی، حمید مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 37-46]
 • میناتور سجادی، آرمان الگوی مشترک هنر باغسازی لعل قلعه، پاسارگاد و هزارجریب [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 58-59]
 • میناتور سجادی، آرمان شهر و عدالت سوسیالیستی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 38-45]
 • منصوری، سیدامیر از زیباشناسی تا زیبایی‌شناسی [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 3-6]
 • منصوری، سیدامیر تأثیر شریان‌های ارتباطی در توسعۀ شهر نمونۀ موردی : محور هفت باغ علوی کرمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 29-38]
 • منصوری، سید امیر سازمان فضایی در شهر اسلامی ایران [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 51-62]
 • مهربانی گلزار، محمدرضا ساختار کوشک در باغ های خراسان؛ الگویی برای سکونت دائم [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 42-51]
 • موذن، سجاد بازتعریف گردشگری بر مبنای باززنده‌سازی حیات بومی در بافت تاریخی [دوره 5، شماره 15، 1396، صفحه 23-36]
 • مولوی، بهزاد نظریۀ منشاء همه چیز: تأثیرات مکۀ مکرمه بر جغرافیای طبیعی و انسانی کرۀ ارض [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 39-50]

ن

 • نادعلیپور، زهرا درک منظر میراث فرهنگی، از ادراک تا واقعیت [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 29-36]
 • نیکویی، علی استوره خورشید در هند و ایران [دوره 3، شماره 10، 1394، صفحه 15-21]
 • نیکویی، علی استوره‌ اَناهیتا در ایران و ارمنستان باستان [دوره 5، شماره 17، 1396، صفحه 51-60]
 • نیکویی، علی مطالعه تطبیقی اساتیر ایران و ارمنستان با تکیه بر ایزد «مهر» [دوره 6، شماره 19، 1397، صفحه 30-37]
 • نیکویی، علی گاوکُش در استورۀ مهر ایرانی [دوره 6، شماره 22، 1397، صفحه 19-30]
 • نوری، رونما شاخصه‌­های بومی و فرهنگی؛ نمودار ساختاری ویژه در معماری هورامان [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 15-26]
 • نوروزی، سارا تبیین الگوی منظر معنوی از سفر ارزان قیمت بررسی موردی گردشگران هیتچهایک زن و مرد [دوره 7، شماره 23، 1398، صفحه 39-48]
 • نوروزی طلب، علیرضا معرفی و تحلیل هنر بیزانس [دوره 4، شماره 11، 1395، صفحه 3-8]

ه

 • هاشمی زادگان، امیر تفسیر مقام باغ در شعر سعدی [دوره 4، شماره 13، 1395، صفحه 3-12]
 • هاشمی زادگان، سید امیر جدال «تولید» و «تقلید» در طرح های آکادمیک [دوره 5، شماره 18، 1396، صفحه 15-28]
 • همتی، مرتضی جایگاه گل سوسن در فرهنگ، شعر و ادب پارسی [دوره 5، شماره 16، 1396، صفحه 3-14]
 • همتی، مرتضی نقش طبیعت به عنوان زیرساخت مناظر مردمی در جهت توسعۀ پایدار شهر کرمان [دوره 7، شماره 24، 1398، صفحه 5-12]

ی

 • یاری، فهیمه مؤلفه‌های معماری ایرانی-اسلامی و نقش هویت بخش تزئینات [دوره 6، شماره 21، 1397، صفحه 37-46]
 • یعقوب‌زاده، آزاده نقش‌مایه‌های طلسم تعویذ و حرز (مطالعۀ موردی: دست‌بافته‌های عشایر لر بختیاری) [دوره 7، شماره 25، 1398، صفحه 43-54]