هنر و تمدن شرق (JACO) - فرم‌های درخواست، تأییدیه و تعهد