دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1394، صفحه 1-54