دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 4-50 
الگوی رنگ در معابد و مساجد هند

صفحه 18-25

محمدصالح شکوهی بیدهندی،؛ مریم طالبی بیدهندی؛ عاطفه سریری