دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تیر 1394، صفحه 1-54