مبانی زیبایی‌شناسـی در دیدگاه مولـوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهش هنر

چکیده

انسان، موقعیتی ویژه در میان خالق و طبیعت مخلوق دارد؛ فاعل مطلق و خالق معنی نیست، اما واسطه‌ای خودآگاه در معنابخشی به طبیعت و تأویل معناست. نفس ناطقة انسانی به‌عنوان منشأ علم پیشینی روح و ذوق سلیم، محیط بر عقل و خیال و حس است و ارتباط بین عین و ذهن، اذهان، انسان و خدا را باعث می‌شود. ذوق سلیم، منشأ احساسات ناب بشری و نفس حیوانی، منشأ غرایز زیستی انسان است. کارکرد هنر، تزکیه، تعالی ذوق، هدایت و تعادل غرایز است. روند بسته و پیوستة آفرینش هنری، علاوه بر ارتباط و وحدت ارگانیک عناصر آن (هنرمند- اثر هنری- مخاطب)، ارتباط هر جزء را با کل (معنی) نیز تبیین می‌کند. اثر هنری، تجسم شهود معنی، احساسات متناظر با آن در هنرمند و محصول کنش زیبایی‌شناسانة او و آغازگر کنش مخاطب و تأویل است که دایرة ظهور و عمل معنا را تکمیل می‌کند. کارگاه اصلی هنرمند و منشأ اثر هنری، خیال خلاق هنرمند است که در آن، صورت و معنی جمع می‌آیند. هنر، ماهیت بازتابی دارد و صفات زیبایی‌شناسانه، محصول وجود آثار کیفی معنا در روح شناسا و ارزیابی اوست که به اشیایی که آثار کمی همان معنا را دارند منتسب می‌شود و به آن‌ها روح و معنا می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aesthetics Basis According to Rumi

نویسنده [English]

  • Mina Jalalian
M.A. in Art research
چکیده [English]

Human being has a special status to the creator and the created nature, he is not the absolute subject and creator of meaning; however, he is a conscious mediator in giving meaning to nature and interpreting meaning. Human rational soul as a source of prior knowledge of the spirit and as an intact desire, circumscribes intellect and imagination and generates relationship between subject and object and the minds of man and God. Intact desire is the source of pure human feelings and animal soul is the origin of human instincts. The Closed and constant process of artistic creation explains both the organic unity of communication and its elements (artist-artwork-addressee) as well as the relationship of each component with the whole (meaning). Artwork, is the visualization of meaning intuition, corresponding feelings of the artist and his aesthetic outcome, and the initiator of interaction and interpretation of the addressee which fully completes the embodiment of meaning. The main workshop of the artist and the origin of his work is the artist's creative imagination, in which form and meaning are combined. Art has a reflective nature and aesthetic characteristics are the product of meaning quality in the identifying spirit as well as evaluating the meaning attributed to things with the same meaning and offering them with spirit and meaning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning
  • Human
  • Desire
  • Aesthetic Experience
  • Catharsis desire