تأثیـر نقاط عطف مذهبـی بر شکـل‌گیـری فضای جمعـی در هنـد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده فنی و حرفه‌ای زینب کبری (س)

چکیده

مطالعة نظام فضاهای مذهبی در متن شهرها، به‌عنوان یکی از لایه‌‌های نشانه‌شناسی، مؤلفة مؤثری در شناخت منظر شهری به‌مثابه یک ساختار اجتماعی ـ فضایی پایدار است. تبیین نحوة حضور فعالیت‌های مذهبی در محیط شهر که مترتب از مفاهیم معنوی و فرهنگی حاصل از جهان‌بینی حاکم بر جامعه است؛ ابزار مناسبی برای قرائت ساختار اجتماعی ـ فضایی شهر و نیز شکل‌گیری فضای جمعی است. این نوشتار در پی آن است که از طریق بررسی فضاهای مذهبی در نظام نشانه‌شناسی شهر، تأثیر آن بر شکل‌گیری فضای جمعی در شهر را بررسی نماید. بدین‌منظور با تکیه ‌بر مطالعات میدانی انجام‌شده، ضمن انتخاب سه نمونه فضای مذهبی، براساس مؤلفه‌های هر فضا به تبیین جایگاه فضای مورد‌نظر، به‌عنوان نقطة عطف یا نشانة شهری در شبکة نشانه‌شناسی شهر می‌پردازد؛ و تأثیر آن فضا، در ایجاد فضای جمعیِ شهر را بررسی می‌نماید. با توجه به ‌اینکه جامعة هند بستر تنوع ادیان مختلف و حضور گسترده و عمیق فعالیت‌های مذهبی متنوع در فضای شهری است، سه نمونه از شهرهای هند بستر مکانی این پژوهش انتخاب‌ شده‌اند که ضمن بهره‌گیری از برداشت‌های میدانی، با روش تحلیلی ـ توصیفی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. در ‌روند بررسی مشخص می‌شود که بین فضای جمعی و نقاط عطف شهری، رابطة معناداری برقرار است. به‌نحوی‌که هرگاه فضای مذهبی به یک نقطة عطف شهری تبدیل شده، منجر‌ به ‌ایجاد یک فضای جمعی در شهر شده است؛ درحالی‌که فضاهای مذهبی، صرفاً به‌عنوان نشانه در سطح شهر مطرح هستند و بستر بروز چنین فضایی قرار نگرفته‌اند. می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاخص‌های مؤثر در ایجاد نقاط عطف شهری، پیش‌زمینة تشکیل فضای جمعی نیز هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on Effect of Religious Urban Spaces on Public Place in Indian Cities

نویسندگان [English]

  • Leila Soltani 1
  • Alireza Siyavoshi 2
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Iran
2 Zeinab-e Kobra Technical and Vocational Faculty
چکیده [English]

Study of religious spaces in the city`s system, as one of the layers of semiotics, is effective in understanding the urban landscape as a sustainable social-spatial structure. Religious activities are related to spiritual and cultural concepts base on dominant ideology of the society; so recognizing their influence on city is an expedient switch for understanding social- spatial structure and the formation of public place. This research is followed by reviews of religious sites in the city`s semiotics system, and its impact on public place.
Therefore, based on field studies conducted, three of the religious atmosphere is selected and has defined their station based on the characteristics of each space, as the city symbol or a focal point in city`s semiotics system, and is explored their effect on the creation of public place. Indian community is the context of different religions with variety religious activities in urban space. So three religious urban spaces of Indian cities have been selected for this study. The review process demonstrate a significant relationship between the public place and civic focal point. The religious-based focal points will form public place; while religious sites in the city are considered merely as symbol, areas have not been bed. Study conclude that the effective index of the focal points in the city, are foreground the public place.
Religious urban space, Public place, India, Focal point, Symbol.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious urban space
  • Public place
  • India
  • Focal point
  • Symbol