دوره و شماره: دوره 8، شماره 27، فروردین 1399، صفحه 76-5 
بازشناسی و ارزیابی عناصر منظر محلات شهر گرگان در دوران تحول.

صفحه 27-38

10.22034/jaco.2020.217703.1140

مرتضی همتی؛ آذرنوش امیری؛ غزال نفیسی؛ سارا شکوه؛ الهام پوربلورچیان؛ سیّده فرزانه احسانی اسکوئی


مطالعۀ موردی

سیمای شهر، انعکاسی از هویت شهر بررسی ارتباط مفهوم هویت و سیمای شهری در بافت تاریخی شهر گرگان

صفحه 67-76

10.22034/jaco.2020.217716.1141

امین مقصودی؛ میترا سراجیان نامی؛ مهدی توکلی فریمانی؛ زهرا نظری؛ فرزانه حاج عبدالباقی؛ فاطمه متمسک؛ سیده کیمیا مجتبوی