دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تابستان 1395، صفحه 1-60