حضور نمادهای باستانی ایران (نمادهای مهری-میترایی) در فرهنگ و هنر غرب و تداوم آن در دوران اسلامی و مسیحی

نویسنده

چکیده

از ویژگی‌های هنر ایران در دوران باستان، توجّه به زیبایی، استیلیزه و ساده و هندسی شدن نقوش، پیوند نزدیک به زندگی، پیوستگی انواع هنرها باهم، و سبک تزیینی آن بوده است. هنر تزیینی ایران در نهایت وضوح و شدّت تأثیر بوده، چنانکه می‌توان آن را «هنر نقش مطلق» خواند، یعنی هنری که می‌تواند مانند موسیقی و معماری تلقی شود و فارغ از زمان و مکان و محتوا تأثیر‌گذار باشد. دوران ساسانی، دورۀ اوج هنر باستانی ایران بود. کشورگشایی‌ها، روابط تجاری و سیاسی، رواج آیین مهر‌پرستی در خارج از مرز‌‌های ایران و تا اروپا، همه سبب اشاعه و گسترش هنر ایران و تأثیر بر کشور‌های دیگر شدند. به کارگیری هنرمندان ایرانی توسط اعراب بعد از ظهور اسلام و گسترش این دین در سرزمین‌های بسیار، عامل دیگری در بردن هنر ایرانی به آن مناطق شد. اشکال و نماد‌های هنر باستانی ایران گاهاً دین و آیین‌های دیگر ادغام شد، یا به وام گرفته شد و انطباق یافت، یا تغییر مصداق داده و یا مورد تقلید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Longevity and Continuity of Ancient Persian Motifs and Symbols (Symbols of Mehr) After the Advent of Islam in the West

نویسنده [English]

  • mina jalalian
چکیده [English]

Accentuation of beauty, stylization and transformation of motifs to geometric shapes, creation of a close link to life, continuity of various types of arts, and creating artistic ornamental style scan be regarded as the features of ancient Persian art. The Persian ornamental style of art had been highly influential and clear during various epochs of time so that, it can be entitled as “the art of absolute motif”, a timeless and placeless art, alike music and architecture. The Persian art was at its peak of success during Sassanid era. The successful conquers, commercial and political relations, and worshipping Mehr beyond the Persian borders to Europe all contributed to pervasiveness of Persian art influencing many countries. Recruitment of Persian artists by the Arabs after the advent of Islam and the prevalence of this religion in many territories, accelerated the transfer of Persian art to these areas. The forms and symbols of Persian ancient art have been either merged and adopted, or modified and imitated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornamentation
  • Symbol
  • Mehr worship
  • Continuity of symbols