دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 1-124