دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1398، صفحه 5-55