نویسنده = داوود ظریف آسیابان
تعداد مقالات: 1
1. منظر سینمایی شانزلیزه در فیلم از نفس افتاده

دوره 4، شماره 14، زمستان 1395، صفحه 13-20

زهرا عسکرزاده؛ داوود ظریف آسیابان