بازشناسی زیرساخ تهای گردشگری فرهنگی در محوط ههای میراث با تأکید بر خصیص ههای طراحی معماری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

گردشگری فرهنگی به دنبال فراه مکردن امکان بازدید همگان و بالابردن آگاهی عمومی از محوطه های
میراث و جلب رضایت گردشگران با رعایت اصالت و یکپارچگی آثار است.
هدف: این پژوهش قصد دارد به بررسی زیرساخت های گردشگری فرهنگی و واکاوی معیارهای مرتبط با
محیط مصنوع و عناصر معمارانه بپردازد به ترتیبی که خصیص ههای وابسته به طراحی معماری را شناسایی
کند.
روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا پس از مرور منابع کتابخانه ای و مراجع جهانی، در منشور
گردشگری فرهنگی ایکوموس معیارهای مرتبط با محیط مصنوع را شناسایی م یکند. سپس برای تفسیر
معیارها و تحلیل خصیصه های وابسته به تجارب اجرایی در ایران و مدیریت درازمدت، آنها را در 30 محوطۀ
مهم میراث ملی و جهانی در ایران برداشت و ارزیابی م یکند.
یافته ها: واکاوی خصیصه های برداشت شده از بندهای دو، سه و شش منشور گردشگری فرهنگی ایکوموس،
بر شیوۀ ارایۀ خدمات به گردشگر و ایجاد الحاقات و عناصر ساختاری جدید همانند ساختمان های خدماتی
و اطلاع رسانی، عناصر معمارانه، پوسته ها و تأسیسات، و مبلمان و تجهیزات تأکید دارند. یافته های حاصل از
برداشت های میدانی نشان م یدهد که وجه عملکردی و خدماتی زیرساخ تها ضروری بوده و در اولویت اول
قرار دارد. اما وجه بصری الحاقات و تأثیر آن بر یکپارچگی منظر و به طور ویژه تأسیسات و تجهیزات نیازمند
است.
نتیجه گیری: توسعۀ زیرساخت های گردشگری نیازمند رعایت اصولی همانند برگشت پذیری، تمایز با بستر،
دوام و سازگاری برای حفاظت دراز مدت از محوط ههای با ارزش میراث فرهنگی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Infrastructures of Cultural Tourism in Heritage Sites with an Emphasis on Architectural Design Elements

نویسنده [English]

  • elham andarodi
چکیده [English]

Abstract
Cultural tourism intends to provide an opportunity for everyone to visit heritage sites and raise
the public awareness of heritage values and to satisfy tourists with respect to the heritage’s
authenticity and integrity. One of the most important areas affecting the environment,
discussed about principles for cultural tourism development and refereed to infrastructures with
recommendations and guidelines. But the development of built-environment infrastructures
requires different guidelines and solutions to design architectural elements.
Purpose: The purpose of this study is to investigate the cultural tourism infrastructures and
analyze the criteria related to the built environment and the architectural elements. It aims to
identify the features associated with the architectural design.
international references to identify the features related to development of infrastructures in world
heritage sites. To this end, it focuses on the ICOMOS 1999 Cultural Tourism Charter specifically
criteria related to the built environment and architectural design. It then reviews and evaluates
thirty important national and world heritage sites in Iran to interpret the extracted attributes and
analyze the properties associated with built experiences and long-term management.
Results: Analysis of the features extracted from principles two, three and six of the ICOMOS
Cultural Tourism Charter, focuses on how to provide tourism services and the creation of
elements such as signage and guarding, shells and installations such as temporary roofs, careful implementers, and long-term
Conclusion: The development of tourism infrastructures requires principles such as reversibility,
distinction from the setting, durability, and adaptability for long-term conservation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Tourism
  • Heritage Areas
  • Tourism Infrastructures
  • Artificial environment
  • Architectural elements