آرامش در آغوش آسمان (شاخصه‌های بومی و فرهنگی؛ نمودار ساختاری ویژه در معماری هورامان)

نوع مقاله : مقالۀ مروری

نویسنده

پژوهشگر آزاد

چکیده

از مهمترین عناصر شناخت هر فرهنگی، شیوة معماری مرسومِ آن فرهنگ می‌باشد. در این پژوهش قسمتی از ساختار ساده اما با شکوه ایران زمین در دامنه‌های زاگرس (منطقه‌ی هورامان) با خصوصیاتِ خاص و هویت پنهان خود در زمینه معماری و بافت کالبدی روستایی، به عنوان ساختاری ویژه و حاصل تلاقی انسان، فرهنگ و طبیعت، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش؛ توصیفی-تحلیلی مبتنی بر بررسی اسنادی و بازدید میدانی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، معماری هورامان در پرتو فرهنگ آن و در همسازی با طبیعت شکل گرفته است. از نظر ویژگی‌های کالبدی نحوة استقرار روستاها در طرفین یا روی دامنه دره‌ای کم عرض با شیب عمومی زیاد واقع شده‌ و تیپولوژی غالب بنا بصورت ساختمان‌های دو طبقه‌ی تکیه داده به شیب کوه می‌باشد. از دید ساختاری، روستا دارای مراکزی به تعداد محلات و از نظر بهروری از زمین، سکونتگاهها در جایی بنا شده‌اند که زمین کمترین استفاده را برای اهداف دیگر داشته است. نبودِ کوچه‌های بن‌بست در ساختار کالبدی مناطق مسکونی، دور بودن و حداقل نمودن مخاطرات طبیعی و انسانی را در پی دارد. از ویژگی‌های تک بناها، پیوستگی سنگ، خاک و چوب، استفاده از دیمک و مَروله به عنوان عامل یکپارچگی و جلوگیری از رانش، استفاده از دیوارهای قطور سنگی جهت جلوگیری از تبادل حرارتی، وجود سایبان و باران‌گیر در اطراف تمام دیوارها و تفاوت ماهوی با معماری درونگرای مرکز ایران است. شناخت تجارب اندوخته‌ی چنین سبکی با حفظ بافت اولیه و اصالت خود، در همسویی با ساختار ارگانیکِ طبیعت و پیرو شاخصه‌های توسعه پایدار نیز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relax in the sky hug (Local and Cultural Indicators; Special Structural Graph in Horaman Architecture)

نویسنده [English]

  • kourosh amini
Free researcher
چکیده [English]

The most important elements of the recognition of each culture, The traditional architectural style of culture. in this research Part of the simple yet magnificent structure of the land of Iran In the Zagros Range With its specific characteristics and its hidden identity In the field of architecture and rural texture, As a special structure And the result of the intersection of man, culture and nature, has been studied. Method of research, Descriptive-analytical Based on documentary reviews and field visits. The research findings indicate that Hawraman architecture in the light of its culture And formed in harmony with nature. From a structural perspective, Village with the number of units in the centers And from the Efficiency point of view of the earth, The settlements are somewhere built That the earth has the least use for other purposes. The lack of bunched alleys in the physical structure of residential areas, Being away and minimizing natural and human hazards. From Features of single buildings, The bond between rock, soil and wood, Use Dimak and Marolla as integrity, And preventing buoyancy, Using thick stone walls to prevent heat exchange, There is a canopy and Rain Protector around all the walls, And it's a big difference with the introverted architecture of the center of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hawraman
  • Architecture
  • culture
  • rural housing