کلیدواژه‌ها = زنان شاهنامه فردوسی
طراحی جواهر براساس شخصیت‌های زن در شاهنامه فردوسی

دوره 8، شماره 30، دی 1399، صفحه 33-44

صدیقه بیرمی‌نیا؛ علیرضا اژدری؛ رائیکا خورشیدیان