تأثیر شریان‌های ارتباطی در توسعۀ شهر نمونۀ موردی : محور هفت باغ علوی کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

2 ارشناس ارشد معماری منظر، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از مواردی هستند که شهر بسته به موقعیت، بر پایۀ هریک از آنها توسعه می‌یابد. شریان‌ها در شهرهای مدرن، استخوان‌بندی اصلی شهر را شکل داده و یکی از عوامل توسعۀ شهر به‌ حساب می‌آیند. با توجه به کم‌رنگ‌‌شدن مرز بین بافت شهر و حاشیه، شریان‌ها به محرک مهمی جهت توسعه تبدیل شده‌اند. این محورها در خارج از شهر بسته به موقعیت مکانی و زمانی به عناصری مهم برای شهر تبدیل می‌شوند که اهداف منظرین بسیاری را دنبال می‌کنند.
مسئلۀ اساسی و مهم در این پژوهش، یافتن معیارهای ارزیابی موفق در محورهای ارتباطی توسعۀ شهری است. شهرهای مختلف ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی با یکدیگر دارند، پس عوامل مؤثر در توسعۀ آنها نیز با یکدیگر فرق می‌کند. مطالعات انجام‌شده در شهر کرمان به عنوان نمونه‌ای که توسعۀ امروز آن در گرو محورهای ارتباطی است، این سؤال را طرح می‌کند که آیا محور هفت-باغ با توجه به معیارهای ارزیابی، برنامه‌ریزی مناسبی داشته است؟
جایگاه این شریان در توسعۀ شهر و میزان موفقیت آن نیازمند ارزیابی‌هایی است که در این پروژه ابتدا از طریق بازدید میدانی و کتابخانه‌ای و سپس براساس مطابقت با معیارهای منظر شهری و توسعۀ پایدار و مقایسه با محور موفق صدرا در شهر شیراز انجام شده است. نتیجۀ حاصل از مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این محور نسبت به معیارهای اهداف منظر و توسعۀ شهری پایدار بی‎توجه بوده و در آینده نمی‌تواند توسعه‌ای موفق برای شهر کرمان رقم بزند. علاوه بر آن، تعمیم این معیارها در صورت عدم توجه به ویژگی‌های بستر و خصوصیات شهر نادرست است و این معیارها باید در کنار ویژگی‌های هویتی هر منطقه بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Connecting Routeon Urban Development Case Study: Haft-Baghe-Alawi, Kerman

نویسندگان [English]

  • Seyed Amir Mansouri 1
  • Shiva Afshari 2
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Fine Arts, Univercity of Tehran. Iran
2 M.A. in landscape Architecture Tehran of university.Iran.
چکیده [English]

The development of cities depends on their special conditions such as natural, economic, social or political factors. Routes in modern cities create the city’s main structure and can contribute to the development of the city. Due to the narrowing of the boundary between city’s texture and margin, routes have been converted to a stimulant for city’s development. In suburbs depend on the location and time circumstances, these routes have become the main elements for the cities that follow landscape purposes.
The main issue in this research is to develop successful evaluation criteria in communication routes in urban development. Different cities have various features and personality, so their motives in development are different with each other. Studies in Kerman, as a city, whose the development is correlated to yesterday communication routes, propound the question that is Haft-Bagh route has any proper planning with regard to evaluation criteria?
The position of this route in urban development and its prosperity needs different assessment. To this purpose, data has been gathered from site visiting, searching in the library and then, matching with urban landscape criteria, sustainable development and comparing with Sadra route in Shiraz. Results of various studies illustrate that this route ignores the sustainable urban development and landscape criteria, so routes will not be a proper factor for Kerman to develop based on them. Moreover, the generalization of these criteria is inappropriate in the absence of attention to the characteristics of the context and the city, therefore urban development criteria should be shaped based on city’s personality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Sustainable urban landscape
  • Haft-Bagh Alawi route in Kerman
  • Sadra route in Shiraz