ساختار کلیساهای ارتدکس ارمنستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری منظر

چکیده

کلیسا به عنوان نمادی مذهبی مفهومی در‌بردارنده ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و آیینی بوده که حاصل تعامل انسان با مظاهر رهبانیت در طول تاریخ است. این مناظر در برگیرنده، حافظ و بیانگر هویت و تاریخ آیینی یک منطقه و ساکنین آن هستند، از این رو بررسی ظواهر مذهبی و ارزش‌های آن اهمیت بسزایی دارد. در آثار فرهنگی آن، جلوه‌های آیینی با رویدادهای تاریخی و فعالیت‌های انسانی درهم آمیخته است. کلیسا از فعالیت گروهی انسانی با اعتقاد آیینی مشترک و به نشانه اتحاد یک ملت شکل می‌گیرد که مظاهر آن در بستر شهر و یا در بستر طبیعت و به دور از جامعه انسانی دیده می‌شود.کلیساهای ارتدکس ارمنستان در پیوند با معانی و نمادهای تاریخی، یکی از مکان‌های آیینی در این سرزمین به شمار می‌رود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با کمک مشاهدات میدانی و جمع‌آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای به بررسی مفاهیم آیینی و معماری کلیساهای ارتدکس و  تداوم باورهای آیینی از ابتدای مسیحیت تا کنون می‌پردازد.
در این راستا با بررسی فلسفه وجودی کلیساها و تداوم باورهای آیینی کهن چنین به نظر می‌رسد که مذهب و مراسم آیینی، نیازهای روحی و اجتماعی بازدیدکنندگان را برآورده می‌سازد، همین امر باعث بقا و تداوم کلیساها در طول زمان و شاخص شدن آن به صورت مجموعه‌ای واحد شده است. با وجود ثباتی که در هسته شکل‌گیری کلیسا دیده می‌شود، باورها و اعتقادات مذهبی مردم، تعیین کننده تغییر ظواهر اماکن مذهبی و نمادپردازی نقوش آیینی در طول تاریخ است. ساختار اصلی کلیساها ثابت و برگرفته از معانی، مفاهیم و نمادهای گذشته سرزمین ارمنستان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structure of Armenian Orthodox Churches

نویسنده [English]

  • Farnoosh Mokhles
M.A. in Landscape Architecture
چکیده [English]

The church as a symbol of religious concept contains cultural, social and religious ritual values that are the result of interaction of human being with monastic manifestations throughout history.
These aspects cover, protect, and demonstrate the identity and historical rites of a region and its inhabitants and therefore pondering on the religious manifestation and their values would be a matter of great importance. In its cultural monuments, the ritualistic effects have been interwoven with historical events and humanistic activities. The church is shaped along with a humanitarian group of people sharing a common religious faith and as a token of a nation’s unity whose manifestations are seen in the city-bed or nature bed and far from human society.The Armenian Orthodox Churches in linking with the meanings and historical symbols are considered to be one of the ritual sites across this terrain.
This essay describes reviewing the meanings of Orthodox Churches Religions Rituals and Architecture and continuation of ritual beliefs since early Christianity with descriptive-analytical method and the help of field observations and gathering information in library form and method. 
In line with this, with reviewing the philosophy of existence of churches and continuation of old ritual beliefs, it seems that religion and ritual ceremonies satisfy the spiritual and social needs of visitors.
This matter has caused survival and continuation of churches over time and being distinguished as a single complex. In spite of the firmness that is seen in the central core of formation of the church, religious beliefs of people determine the changes in the appearance of religious places and symbolization ritual designs during the history.
Main structures of churches are fixed and have been taken from meanings, concepts and past symbols of Armenia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orthodox
  • Church of Caucasus
  • Religious Architecture