تبیین الگوی منظر معنوی از سفر ارزان قیمت بررسی موردی گردشگران هیتچهایک زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ایرانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

چکیده

سفرهای ارزان قیمت راه حلی برای کاهش هزینه‌های سفر و مدیریت آن است به شکلی که گردشگران علاقمند به تجربیات پرمخاطره بتوانند دو مؤلفۀ مهم تجربۀ سفر خاص و سفرکردن با هزینه‌های پایین را به دست آوردند. مقولۀ هیتچهایک یا سواری مجانی دارای سابقه دیرینۀ بین‌المللی است، اما در ایران اصل جدیدی به حساب می‌آید. شاید محدودیت‌ها و سختی‌های این‌گونه از سفرها در ایران دلیلی بر بعد نظری این موضوع به حساب آید. آنچه مسلّم است گونه‌های خاص گردشگری با تفسیرها و حالات معنوی متفاوتی همراه است و این پژوهش به دنبال این است که مؤلفه‌های معنوی قابل تجربه در گونۀ گردشگری هیتچهایک را به شکلی نظری الگوسازی کند. لذا این پژوهش از نوعی کیفی است که با استفاده از روش گراندد تئوری و استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با زنان و مردانی که تجربۀ این سفر را داشته‌اند صورت گرفته است. 28 مصاحبۀ موفق برای رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و پس از کدگذاری‌های باز محوری و گزینشی، یافته‌های پژوهش به شکل الگوی پاردایمی استخراج شد. تمایل به آشنایی با فرهنگ‌ها، ریسک‌کردن و ساده سفرکردن به عنوان عوامل علّی و مزاحمت‌های همسفرها، مقاومت اجتماعی و سختی در جامعۀ میزبان به عنوان عامل مداخله‌گر و تعاملات بین فرهنگی و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن اتفاقات به عنوان عوامل زمینه‌ای شناخته شدند. در لحظه زندگی‌کردن، صلح و دوستی و اعتماد به غریبه‌ها راهبردهایی هستند که پدیدۀ محوری تغییرات روحانی در سفر پر مخاطره را به پیامدهای خداشناسی، حسنات اخلاقی، افزایش تعداد دوستان و تغییر بینش منتهی می‌سازد. نتایج نشان می‎دهد که گونۀ گردشگری ارزان و پرمخاطره، دارای مؤلفه‌های معنوی متمایزی است که شناسایی و مدیریت آنها می‌تواند تجربۀ معنوی را به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of a spiritual landscape framework for low cost trips - A Case Study: men and women Hitchhik tourists

نویسنده [English]

  • Sara Noroozi
Master student of Iranology, University of Shahid beheshty
چکیده [English]

Low cost trips are solution to reduce travel costs and expense management in the way that tourists who are interested in precarious and high-risk experiences can achieve to an important component of the specific trip and travel experiences with lower costs. Hitchhik category, is not-so-new category at the international level, but still is an unfamiliar concept in Iran. Perhaps these limitations and difficulties of travel in Iran, is take into account as being theoretical of this subject. It is obvious that specific types of tourism associated with different interpretations and spiritual states and this study are to follow experience of spiritual component to modeling Hitchhik tourism form the theoretical concept. This is a qualitative research and has been made by using grounded theory method and the use of semi-structured interviews with men and women who have had experience of this journey. 28 Successful interviews were done to achieve theoretical saturation and after open axial and selective coding techniques, the research findings was extracted in the form of paradigm. To learn about cultures, taking risks and simple traveling as causal factors. Carpool harassment, social resistance and hardness in the host society as a confounding factor. Inter-cultural interactions and non-predictable events were identified as underlying factors. Live in the moment, peace, friendship and trust in stranger’s are strategies that change the central phenomenon of spiritual change in the precarious journey to the consequences of theology, moral deeds, increase the number of friends and lead change makes insight. The results show that type of cheap and precarious tourism, has a distinct spiritual component that identifying and managing them can bring spiritual experience.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Couch Surfing
  • Hitchhik
  • Cheap tourism
  • Grounded Theory