شناخت و تحلیل عنصر تزیینی کنگره در معماری بومی مراکش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری

چکیده

استفاده از عنصر کنگره به صورت تزیینی، در هنر بعد از اسلام مراکش، به اندازه‌ای وسیع است که همراه با جایگاهی شبیه کاربرد عملی آن ( قرارگیری در ردیف بالایی یک ریتم از تزیینات)، در همۀ تزیینات کشور مراکش مشاهده می‌شود.
هرچند کنگره در معماری نقاط دیگر جهان نیز به صورت عملکردی و گاه، تزیینی مشاهده می‌شود اما فراوانی و فراگیر بودن کاربرد کنگره در تزیینات و هنر بعد از اسلام مراکش موضوعی است که اهمیت خاص این نقش را در هنر مراکش نشان می‌دهد. این مقاله با استناد به بازدیدهای میدانی و مطالعۀ هنر بعد از اسلام در کشور مراکش، در پی آن است که اثبات کند اولاً کنگره یکی از مؤلفه‌های تزیینی و پرکاربرد در کشور مراکش است و ثانیاً با بررسی‌های میدانی و کتابخانه‌ای در زمینه تاریخ، معماری و شهرسازی اسلام، به فضای حاکم برجامعۀ مراکش در بعد از اسلام دست یابد و به اثبات برساند که شکوفایی تمدن مراکش و برتری آن بر آندلس به دلیل دستیابی به توانایی دفاع از خود و تامین امنیت شهرها بوده است. به بیانی دیگر توانایی نظامی و دفاعی، یکی از دستاوردهای مهم و مورد توجه جامعه مراکش است که باعث جلب توجه هنرمندان مراکش به عنصر کنگره شده و این امر به صورت کاربرد کنگره در تزیینات تبلور یافته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and analysis of decorative element of crenels in native architecture of Morocco

نویسنده [English]

  • Danesh Taherabadi
M.A. in Architecture
چکیده [English]

The use of the crenel element in decorative way in the post-Islam art in Morocco is so vast that it can be observed with a position similar to its operational function (placed at the top of a decorative rhythm) in all of the Moroccan decorations.
Although crenel is used in architecture of other parts of the world in operational and sometimes decorative way, but the redundancy and extensiveness of the crenel’s function in the post-Islamic decoration and art shows the specific importance of its role in Morocco’s art. Based on field researches and studying the post-Islamic art in Morocco, this study looks to firstly, prove that crenel is one of the most useful decorative indicators in Morocco, and secondly reach the ruling atmosphere of Morocco’s post-Islam society by library and field researches in field of history and prove that the cause of Morocco’s civilization thrive and its advantage on Andalusia is gaining access to the ability of self-defense and providing security for its cities. In another words, military and defense capability is one of the important and considerable achievements of Morocco’s society that attracts the attention of Moroccan artists to the element of crenel and it has manifested in the function of crenel in decorations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morocco
  • Decorations
  • Crenel
  • Decorative indicator
  • Motif