سخن سردبیر

سخن سردبیر

نویسنده

استادیار گروه مطالعات عالى هنر پردیس هنرهاى زیبا، دانشگاه تهران، ایران.


عنوان مقاله [English]

Editor's Letter

نویسنده [English]

  • Shohreh Javadi
Assistant Professor, Department of Advanced Studies of Art, University of Tehran, Iran.