مداخلات دیدگاه حاکم بر زیبایی‌شناسی خیابان زند شیراز در سه دوره تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

تمامی حکومت‌ها از بنیان‌های نظری و ایدئولوژیکی برخوردار هستند که تلاش می‌کنند بدین وسیله مشروعیت سیاسی خود را تامین کنند. شهر یکی از مهمترین بسترهای اجتماعی است که بنیان‌های نظری و سیاست‌های دیدگاه حاکم بر کالبد فیزیکی آن و در نتیجه بر منظر شهر موثر است. اولین تصویر ذهنی شهروندان از یک شهر، منظر خیابان‌های آن است که بخش اعظمی از تجربه زیبایی‌شناختی مخاطبان از شهر را شکل می‌دهد. هدف از این پژوهش بررسی قانونمندی حاکم بر اقدامات و مداخلات شهرداری در خیابان زند شیراز در طول سه دوره تاریخی مهم در شکل‌گیری خیابان زند به عنوان یکی از قدیمی‌ترین خیابان‌های شهر شیراز و مهمترین شاهراه اقتصادی است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های تفسیری تاریخی است که با جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای و مشاهدات میدانی به تفسیر و تحلیل جنبه‌های مداخلات دیدگاه حاکم و تاثیر آن بر زیبایی‌شناسی خیابان زند در طول سه دوره قاجار، پهلوی، انقلاب اسلامی تاکنون می‌پردازد. بدین منظور معیارهای ارزیابی زیبایی متاثر از دیدگاه حاکم، در طول خیابان در سه دسته زیبایی‌شناسی کالبدی، اجتماعی و تاریخی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که مداخلات صورت گرفته توسط نهادهای رسمی انجام می‌گیرد و نهادهای اجتماعی‌ای جهت کنترل مداخلات وجود ندارد. از یک سو مداخلات صورت گرفته در جهت رسیدن به مشروعیت دیدگاه حاکم است و هر دوره به اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی موجود، روند مختص به خود را پی می‌گیرد. و از سوی دیگر مداخلات در هر دوره تحت تاثیر فردگرایی شدید و هرج و مرج گرا (ترجیحات فردی ارجح بر ترجیحات اجتماعی) حکام، تفکر تقلیدی به جای تفکر استنباطی (تجددگرایی وارونه) ، عدم شناخت صحیح بستر، عدم ارزیابی مداخلات پیش از اقدام و سرعت زیاد مداخلات، و کوتاه مدت بودن تغییرات در اثر پذیرش وضع موجود؛ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Dominant Interventions (beliefs) on the Aesthetics of Zand Street in Shiraz in Three Periods of History

نویسنده [English]

  • Maryam Esmaeeldokht
-
چکیده [English]

All of the governments have the theoretical and ideological fundamentals for trying to cover their political legitimation the city is one of the most important social courses of the which the theoretical fundamentals and ever the political beliefs of the governor effects on it. On the other hand, the first vesiclepicture of the citizens of a city is the view of its streets which forms the larger part of a person’s aesthetic experience of a city. The aim of this survey is to probe the lawbiding. That exists over the actions and interferences of the mayoralty to the formation and continuation of the zand street in shiraz. Moreover, It consists of some historical researches that have been gathered by the data collection from the libraries and field works. These researches are to express and describe the different layers (feature) of the ruler’s beliefs and its influence on the beau tinesr of zand street throughout. The 3 periods of chajar, Pahlavi and Islamic repulic.
For this to happen, the criteria’s for evaluating beastliness in the nuler’s viewpoint includes 3 categories which are as follow .
1)physical nestle tics 2)social nestle tics and 3)historical nestle tics. The results show that the interferences are made by formal institutions, and there are no social institutes for controlling these interferences. From one side, these interferences art to reach the law biding view point of the ruler and in each period it will follow the specific political 8 social conditions.
From the other side, in each the interferences are under the effect of the extreme individualistic approvals, the imitating thinking system, unfamiliarity with the correct term and not searching about the preactions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ruler’s view point
  • Aesthetics
  • History
  • karim khan zand street
  • Shiraz