جدال «تولید» و «تقلید» در طرح های آکادمیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری معماری منظر، دانشگاه تهران

چکیده

از آنجاکه تولید دشوار و تقلید آسان است، به‌ویژه در رشته هایی مانند معماری که تبعات آن با فاصله زمانی و به‌صورت مستتر نمود می یابند، کیفیتِ عینی-ذهنی طراحی و زیبایی شناسی مغفول می ماند. طراحی هایی که دانشجویان به راهنمایی اساتید در محیط آکادمیک به‌عنوان تحصیل برای تولید دانش و ارتقاء حرفه انجام می‏دهند نمودی از برون داد عملی، در جدال تولید و تقلید است. در این مقاله با بررسی مدارک طرح های آکادمیک ایران از طریق پرسش های زیر، به شناسایی زیبایی شناسی و تبیین توازن جدال تولید و تقلید در آن پرداخته می شود. آیا در میان طرح های دانشجویان، زیباشناسی مشترکی به‌صورت قانون زیبایی شناسی وجود دارد؟ آن چیست؟ با توجه به متداول بودن بررسی نمونه موردی در طرح های امروز دانشجویان، آیا این قوانینِ زیبایی شناسیِ احتمالی، حاصل یک تقلید آگاهانه و یا ناآگاهانه از سه سنت ایران، اسلام و غرب هستند و یا تولیدی با ابتناء بر آنان؟ این کار با استفاده از سامانۀ دو بخشیِ صوری-ریاضی و تفسیری-هنجاری راهبرد استدلال منطقی انجام می شود.
نتایج نشان می دهد در نگاه طراحان آکادمیک، ایجاد پیچیدگی به کمک تعدادی محدود از متغیرهای فرمی ساده که با تکیه بر هندسه‏ای طبیعی یا انسانی، مفصل بندی نرم، مستطیل و محور بتواند از رنگ های روشن و گرم به صورت متخلخل، افقی، وسیع و با حسی شهری هم خوانی ایجاد نماید، تحسین می شود. در این زیبایی شناسی، «تقلید صریح» ناچیز است؛ ولی دو خطا در «بومی سازی» و «آنچه خود داشت» بارز است که پنج عامل عمده را می توان برشمرد. درنتیجه جدال با «اصل تقلید یا کپی غیرصریح» مغفول مانده و به نظر می رسد از طریق نظریه سازی، آگاهی، تفاوت گذاری بین انواع و پرداختن به بحران (نه انکار) است که می‏توان به تولید آگاهانۀ قدرتمند و متصل به زمینه واقعی کنونی سرزمین دست یافت.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contention of “Production” and “Imitation” in Academic Designs

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Hashemizadegan
-
چکیده [English]

Since production is difficult and imitation easy, especially in fields such as architecture whose consequences are revealed within time and are hidden, the objective-subjective quality of design and aesthetics will be ignored. Designs made by students in order to produce knowledge and improve profession under professors’ guidance in an academic environment manifests practical outputs in the contention of production and imitation. In this article, identifying aesthetics and explaining balance in the contention of production and imitation will be addressed by reviewing documents of Iranian academic designs through following questions: Is there a common aesthetic as a rule of aesthetics among students’ designs? What is it? Considering the prevalence of case study reviews in today designs of students, are these potential aesthetics rules produced by conscious or unconscious imitation of three traditions of Iran, Islam and West or a production based on them? This goal is achieved by a bi-section system of formal-mathematics and interpretational-normative logical argumentation guideline.
Results show that in the view of academic designers, creating complexity by a limited number of simple formal variables that produce association using light and warm colors as porous, horizontal, and expansive, with an urban sense and relied on natural or human geometry, soft articulation, rectangle and axis will be appreciated. In this aesthetics, explicit imitation is insignificant, but two errors in “localization” and “what itself has” are obvious for which 5 main reasons can be considered. As a result, the contention with the principle of implicit copy or imitation has been ignored and it seems that powerful conscious production connected to the current and historical background of Iran may be achieved through theorizing, awareness, and distinguishing different types and addressing the crisis (not denial).

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Aesthetics
  • Imitation
  • Landscape Design
  • case study
  • Production of new phenomenon