مناظر فرهنگی واجتماعی آرامستان میلان با رویکرد فضای باز جمعی شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگردکتری معماری، پژوهشکده نظر

چکیده

در کلیه تمدن هایی که سنت مرگ، با خاکسپاری همراه است، آرامستان ها بوجود آمده و این مکان‌ها در دوره‌های مختلف خصوصیات متفاوتی را در ارتباط به نوع پذیرش جامعه از مرگ پیدا کرده‌اند. در این راستا می‌توان فضای آرامستان را از این منظر در فرهنگ‌ها و تمدن های مختلف مورد بررسی قرار داد و نحوه تأثیرگذاری مفاهیم، آیین های عبادی و سنت های مرتبط با مرگ را در هر فرهنگ بر چگونگی پیدایش فضای آرامستان شناخت. ارتباط بشر با فضا، وابسته به برقراری ارتباط فرد با مکان و روابط اجتماعی است که در آن مکان شکل می‌گیرند. بدین معنی که کیفیت یک فضای شهری از یک سو، منظر چگونگی ارتباط آن با افراد و از سوی دیگر، با روابطی که درون آن فضا از منظر فرهنگی- تاریخی واجتماعی شکل می‌گیرد قابل قیاس است.
آرامستان میلان می‌تواند از مصادیق موفق معمارانه نگرش به پدیده مرگ باشد. این آرامستان تاریخی به عنوان موزه روباز و مکان نمایش انواع هنرها (نقاشی، مجسمه سازی، ادبیات، خطاطی، معماری، منظره پردازی و...) است و بیان گر فرهنگ، اعتقادات و باورهای مردم جامعه درباره مفاهیمی چون زندگی، مرگ، نیکی، زمان ابدی، طبیعت و ... است. این آرامستان از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز در زمره منابع با ارزش هنری و معماری کشور ایتالیا به شمار می‌رود. همچنین به عنوان یک فضای پویا و ماندگار در خدمت فعالیت‌های آیینی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی قرار دارد و در این پژوهش سعی شده که به نقش آن به عنوان فضای بازجمعی شهری با استفاده از مناظر فرهنگی و اجتماعیِ آن، از روش تحقیق کیفی و با رویکرد توصیفی-تحلیلی که جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعات اسنادی و بررسی میدانی بوده، پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural and Social Landscapes of Milan Monumental Cemetery Based on an Urban Public Open Space Approach

نویسنده [English]

  • BEHZAD MASODIASL
معاون
چکیده [English]

Cemeteries have been created in civilizations in which dead people must be buried. In different epochs, these places have found different features in relation with the kind of perception of the concept of death by the community. In this regard, a cemetery space can be examined from this point of view in different cultures and civilizations; furthermore, the impacts of concepts, worship rites and rituals regarding death in each culture on the creation of cemeteries can be assessed. In fact,the relationship of humans with space depends on the relationship of a person with a place and social relations formed in that place.This means that the quality of an urban space is comparable in terms of status of its relationship with the people and on the other hand in terms of the relationships formed in that space from the historical- cultural and social points of view.
Milan Monumental Cemetery can be a notable instance of architectural view towards the phenomenon of death. This historical cemetery as an open space is the place where a variety of arts are exhibited including painting, sculpture, literature, calligraphy, architecture, architecture of landscape, etc., representing culture, beliefs, and notions of the community concerning concepts such as life, death, virtue, eternal life, Nature and so on.Moreover, this cemetery is counted among the most precious artistic and architectural works of Italy in terms of cultural and social landscapes. As a live and permanent place, this cemetery serves as a space for ritual, cultural, religious and social activities. Thus, the present research aimed to investigate the role of this cemetery as an urban public open space through social and cultural landscapes. This study is classified as a qualitative research method, andthe data were collected by using documentary and field study
analytically and descriptively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural and social landscapes of Milan Monumental Cemetery
  • Role of the cemetery in urban public open spaces
  • Historical cemeteries
  • Architecture of death