تحلیلی انتقادی از بازآفرینی منظر شهری ناهمساز در سامان دهی بافت های تاریخی، نمونه موردی  مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ پمپیدو پاریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد معماری

چکیده

ازآفرینی منظر شهری در بافت‌های تاریخی، حوزه ای میان دانشی است که برای نیل به اهداف خود، باید ساحت‌هایی چون منظر، طراحی شهری و مرمت شهری را مورد مطالعه قرار دهد. علم منظر با رویکردی عملکردگرا و هویت بخش، به دنبال یافتن پاسخ‌های معتبر در مسائل طراحی منظری است. از سوی دیگر یکی از مهم‌ترین مسائل زیرساختی مرمت شهری، حریم‌گذاری بر بافت ها و محوطه‌های تاریخی است. این مهم از پیچیده‌ترین نوع مطالعات عرصه شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری است. چند پهلو بودن حریم‌گذاری بر ثروت ها و میراث‌فرهنگی یک کشور که بافت های تاریخی از شایان ترین آن‌هاست، عامل این پیچیدگی خواهد بود. در مرمت های شهری که حرمت و حریم بافت های تاریخی در نظر گرفته نمی شود؛ این سؤال و دغدغه را برای بسیاری از منتقدین و دوست‌داران بافت های تاریخی، ایجاد می‌کند که آیا این نوع سامان‌دهی، درست و به دور از مشکلات بعدی خواهد بود؟ مولفه هایی چون پویایی، سرزندگی، جاذبه گردشگری از یک سو، و از سوی دیگر مؤلفه‌های مهمی چون تعاملات اجتماعی، ساختار و منظر تاریخی منطقه، زمینه‌گرایی و هویت، از سوی دیگر مباحثی هستند که باید موشکافانه تحلیل شوند. یکی از نمونه‌های مطرح در حوزه منظر و مرمت شهری، مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژ‌پمپیدو پاریس است که بسیاری از صاحب نظران و منتقدان، آن را الگویی موفق به حساب می آورند. لذا این ساختمان و محله ای که در آن واقع است، در این پژوهش، به عنوان نمونه انتخاب و در راستای هدف مقاله، تحلیل شده است. آنچه در پیش است، سعی دارد؛ با نگاهی علمی و خالی از تعصب نسبت به تاریخ، روشن سازد که مکان یابی پروژه ژرژپمپیدو، به نادرست برای این گونه معماری، انتخاب شده و منظری ناهمساز را آفریده که خوانش تاریخی بافت شهریِ مورد نظر را خدشه دار کرده است. همچنین این مقاله، نقد و پاسخی صریح خواهد بود بر رویکردهایی که مؤید و موافق این روش حریم‌گذاری و مرمت بافت‌های تاریخی هستند. این پروژه بر پایه مطالعات میدانی، کتابخانه‌ای، مصاحبه و تهیه پرسش‌نامه، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Analysis of an Incompatible Urban Landscape Regeneration in the Organization of Historic Urban Tissues Case Study: Centre Georges Pompidou, Paris

نویسنده [English]

  • reza ganjalikhany
چکیده [English]

Urban landscape regeneration in historic tissues is an interdisciplinary field that simultaneously requires the knowledge of landscape, urban design, and urban restoration. In this regard, landscape science tries to seek practical answers to landscape design issues with a functional focus on identity. Moreover, one of the most important underlying issues in urban restoration is identifying the boundary of urban tissues and historic sites. This matter is one of the most complex issues in the field of urban studies and urban planning. Ambiguity in defining a country’s wealth and cultural heritage, in which historical tissue is the most significant, can provoke the complexity of the situations. When this historic realm is neglected, the critics and advocators of historical tissues begin to question the organization project and investigate whether it will be beneficial in the future or not.On the one hand, factors such as dynamism, vitality, tourist attractions, and on the other hand social communication, the structure and historical landscape of the region, and on the other hand, social interactions, historical structure and landscape of the site as well as contextualism and identity are significant issues that have to be analyzed meticulously. Centre Georges Pompidou in Paris is an example of landscape and urban restoration which has been approved by many experts and critics as a successful project. Therefore, this building and its neighborhood is chosen and analyzed in this paper according to the study goal. Relying on scientific evidence and disregarding prejudice to history, this research tries to clarify that the project’s location was selected unwisely for this type of architecture and it has led to an incompatible landscape that has disfigured the reading of urban historic tissues. Moreover, this article will review and criticize explicitly the approaches that approve or reject the confinement of historic tissues. The research was conducted based on field studies, documentations, interviews and questionnaires.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban landscape
  • Incompatible urban restoration
  • political sociology
  • Defamiliarization
  • High - Tech architecture