سازمان فضایی در شهر اسلامی ایران

نویسنده

چکیده

شهر به عنوان عالی‌ترین مظهر تمدن انسانی، در ایران دو سرنوشت متفاوت داشته است : در دوران پیش از اسلام که جهان‌بینی طبقاتی حاکم بود و ارتباط میان زمین و آسمان از طریق اشخاص برگزیده برقرار می‌شد، بنابراین شهر صورتی دستوری و نمادین داشت. با ورود اسلام به ایران، جهان‌بینی برابرنگر اسلام، منطق طبقات اجتماعی را در هم ریخت و قبول ارتباط بی‌واسطه میان انسان و خدا، جایگاه واسطه‌ها و اشخاص خاص در جامعه را برچید. در نتیجه شهر اسلامی ایران، به دلیل دگرگونی اندیشه و اعتقاد، محصولی نوین از تمدن دوره‌ اسلامی ایران شد که از سازمان فضایی متفاوتی نسبت به گونه‌ قبل از اسلام خود بهره‌مند بود. شهر جدید، اجتماع ‌محور بود و سازمان و صورت آن از اصالت اجتماع، برابری افراد جامعه و نمادهای اعتقادی ساکنان الهام می گرفت. در نتیجه دارای نظمی شد که در دوره پیش از آن وجود نداشت تاثیرات شهر ایران قبل از اسلام در دوره اسلامی به برخی عناصر کالبدی و شکل‌دهنده به فضاهای شهری منحصر می‌شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Spatial System in the Islamic City of Iran

نویسنده [English]

  • Seyed Amir Mansouri
چکیده [English]

City as the supreme symbol of the human civilization has developed in two different directions in Iran over time:  before the advent of Islam when aristocracy ruled in Iran and religious figures acted as the mediators between men and God, the city had an appearance dictated by certain individuals. After the Arab conquest of Iran, the ideology that Islam introduced, i.e. regarding all as equals, shook the foundations of the aristocratic society of the time.  As a result, people realized that they could directly connect to God without any mediator and this led to the removal of the positions of certain religious figures in the country.  As a result, the city in the Islamic era became a modern outcome of the Islamic civilization due to the changes in the thoughts and beliefs of the Iranians.  The spatial organization of the city thus became different from the pre-Islamic era.  The new city was based on the needs of the society and its strengths were the public functions of which the most important was the mosque acting as a place for social gatherings and multiple functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The spatial organization of the city
  • The Iranian city
  • The Islamic city
  • social relations
  • The centrality of the city