رازگشایی نمادهای آیینی در پوشش شهریاران ساسانی

نویسنده

چکیده

نقش‌برجسته‌ها، سکه‌ها و مهرهای ساسانی از منابع و مآخذ بزرگ هنر و فرهنگ ساسانی بشمار می‌روند، پژوهندگان هربار که به مطلب تازه‌ای از تاریخ و هنر ساسانی بر می‌خورند یا به خواندن نوشته‌ای توفیق می‌یابند، همواره به این منابع بازمی‌گردند. این نقش‌ها معیارهای اصیلی هستند که می‌توانیم نتایج بدست آمده را با آنها بسنجیم. مقایسه تصویر شهریاران ساسانی که بر صخره‌ها نقرشده با تصویر آنها بر سکه‌ها و ظروف فلزی نقش‌دار و نگین‌های کنده‌کاری شباهت و وحدتی اصولی  را اثبات می‌کند که تصویرهای مذکور بر مبنای آن پدید آمده‌اند. بررسی زیورها، پوشاک و مخصوصاً افسر شاهی روشن می‌‌سازد این آثار دارای نشانه‌های نمادین و رازآمیزی هستند که با آئین زرتشت و باورهای پیش از آن پیوندی ناگسستنی دارند. «دیهیم» یا «فرّ» ایزدی از نشانه‌های بارز هنر ساسانی است که ضمن ارتباطات ساسانیان با امپراطوری روم به آن دیار رفته و بعدها در لباس نظامی کُروات‌های قوم ایرانی‌تبار اروپایی ظاهر شده و از آنجا به فرانسه رفته و مورد توجه سایر اروپاییان قرار گرفت به طوری که ابتدا شاهان و بزرگان آن را بکار گرفته اند و بعدها جزئی از لباس رسمی مردم آن دیار شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demystification of Religious Symbols featured in the Clothes of Sassanid Emperors

نویسنده [English]

  • Fereydoun Avarzamani
چکیده [English]

Reliefs, coins and seals are among the outstanding examples of Sassanid art and culture. Researchers discover new things every time they study these historical remainings. A comparison between the image of the Sassanid emperors carved into rocks and their image on Sassanid coins and metal vessels can tell us a lot about the principles based on which these images have been created. A study of ornaments, cloths and especially diadems indicates that they have symbolic and mysterious shapes which are inseparable from the Zoroastrian tradition. The Sassanid royal “Deyhim” or “Farr” (diadem) opened its way into the Roman Emperor as a result of relationship with the Sassanid Empire. Later, this ornament appeared in the battle uniforms of the Croatians of the Persian race who resided in the Europe and from there it moved to France and the rest of the Europe. At first, diadem was worn by the royal only but with time, it became a part of the formal suit of the mass.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanid art
  • Mehr
  • Anâhitâ
  • Bahrâm
  • Farr-e izadi (divine diadem)
  • Cravat
  • Bowtie (butterfly)